Prace oryginalne Czy należy rutynowo wykonywać endoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego przed naczyniowymi zabiegami rekonstrukcyjnymi? Endoscopic examination of the upper part of the digestive tract in vascular surgery patients-should it be a routine procedure?

Krzysztof Ziaja, Maciej Zaniewski, Przemysław Nowakowski, Tomasz Urbanek, Marian Katedra, Klinika Ogólnej, Naczyń Śląskiej, Akademii Medycznej, Katowicach
2001 Chirurgia Polska   unpublished
Streszczenie Badaniu poddano dwie grupy chorych z niedokrwieniem kończyn kwalifikowanych do leczenia rekon-strukcyjnego. W grupie pierwszej (300 chorych) u wszystkich pacjentów wykonano rutynową przedopera-cyjną endoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego. W grupie drugiej (300 chorych) badanie endoskopowe wykonywano u chorych objawowych. Nadżerki lub też owrzodzenia w żołądku lub dwu-nastnicy stwierdzono u 81 chorych (27%) z grupy pierwszej-w 56 przypadkach bez jakichkolwiek klinicz-nych
more » ... wiek klinicz-nych objawów choroby. U chorych niepoddanych badaniu endoskopowemu w okresie pooperacyjnym u 8 wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego powodowane czynnym owrzodzeniem trawiennym. Dodatkowo u 4 chorych zmarłych z innych przyczyn niż krwawienie z przewodu pokarmowego w trakcie badania autopsyjnego rozpoznano aktywne owrzodzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego. W pracy przedyskutowano patogenezę częstszego występowania choroby wrzodowej u osób z choroba-mi naczyniowymi uwzględniając możliwe czynniki ryzyka. Zgodnie z doświadczeniami autorów, u wszyst-kich chorych kwalifkowanych do planowego zabiegu operacyjnego z powodu niedokrwienia kończyn, powinno wykonywać się przedoperacyjne badanie endoskopowe, a w przypadku zdiagnozowania pato-logicznych zmian w obrębie żołądka i dwunastnicy zabieg operacyjny powinien zostać przeprowadzony po ich wyleczeniu. Abstract 2 groups of patients with peripheral atherosclerotic disease were analyzed. In all the patients from the group first (300 patients) before vescular reconstruction rutine endoscopic examination of the upper ali-mentary tract was performed. In the second group (300 patients) endoscopy was done selectively according to the ailments. Gastric or duodenal ulcerations or erosiones were recognized in 81 patients (27%) from the routine endoscopy group-in 56 cases the pathology was asymptomatic. In the group of patients without routine endoscopic examination, in 8 cases gastroduodenal bleeding due to peptic ulcera-tions occurred postoperatively. At autopsy other 4 patients, whose deaths were related to another pathology , were diagnosed to have active peptic ulcer. In the paper pathogenesis of the more frequent peptic ulcer disease occurrence in vascular patients was discussed-including possible risk factors. According to the authors' experience every patient qualified for elective surgical management of occulsive arterial disease preoperatively should be examined endoscopically, and if an gastroduodenal pathology is diagnosed , the vascular procedure should be performed after these changes are cured.
fatcat:ob24q5mxhzhhnnwhstr6mpgxyy