On the two Galicias: from Lesser Poland to the outskirts of Europe, from the Atlantic to the Vistula river

Karolina Golemo
2015 Sprawy Narodowościowe. Seria nowa  
On the two Galicias: from Lesser Poland to the outskirts of Europe, from the Atlantic to the Vistula riverThe article is aiming to compare the two European Galicias: the Spanish one, being one of the autonomous communities of Spain and the historical-cultural region located in the East-Central part of Europe. Is there, apart from the coincidence of names which may serve as a good starting point for the play of words and anecdotes on 'national characters', something more which links these two
more » ... tant geographic territories? From the socio-cultural perspective it is worth to have a look at the sphere of social ideas and myths which accompany discussions on the two Galicias. Is there in the complicated and quite elusive (in the sense of uncountable, changing and subjective) matter of local traditions, daily life patterns and customs, any link between the two European Galicias?In this short article, I will try to refer to certain stereotypes, cultural myths and anecdotes came to being in the sphere of social concepts. They were created, on one hand, by the media (in particular in the context of the unification of the richer Europe with its poorer part), on the other – by individual human experiences, in whose lives dual Galician adventures entwined. O dwóch Galicjach: z Małopolski na krańce Europy, znad Atlantyku nad WisłęCelem tekstu jest próba zestawienia ze sobą dwóch Galicji Europy: hiszpańskiej, funkcjonującej jako jedna ze wspólnot autonomicznych Królestwa Hiszpanii, oraz środkowoeuropejskiej, będącej historyczno-kulturowym regionem, niegdyś częścią imperium Habsburgów. Czy poza zbieżnością nazw, która może być dobrym punktem wyjścia do zabaw słownych i anegdot na temat "charakterów narodowych", istnieje jeszcze coś, co łączy te dwa geograficznie odległe terytoria? Z perspektywy socjologiczno-kulturoznawczej warto się przyjrzeć sferze społecznych wyobrażeń i mitów towarzyszących dyskusjom o dwóch Galicjach. Czy w skomplikowanej i dość nieuchwytnej (w sensie niepoliczalnej, zmiennej, subiektywnej) materii lokalnych tradycji, modelów życia codziennego, obyczajów istnieje jakaś więź między dwoma Galicjami Europy? W tym krótkim tekście postaram się odwołać do pewnych stereotypów, mitów kulturowych i anegdot, które zaistniały w sferze społecznych wyobrażeń. Stworzyły je, z jednej strony, media (zwłaszcza w kontekście jednoczenia się bogatszej Europy z jej biedniejszą częścią), z drugiej zaś przeżycia jednostek, w których losy wplotły się doświadczenia "podwójnie galicyjskie".
doi:10.11649/sn.2015.032 fatcat:3v2vz3omxjgwtlpjqqie63c5uu