Design of monocentric wide field-of-view and high-resolution computational imaging system

Fei Liu, Ya-Zhe Wei, Ping-Li Han, Jia-Wei Liu, Xiao-Peng Shao
2019 Wuli xuebao  
基于共心球透镜的多尺度广域高分辨率 计算成像系统设计 * 刘飞 1)2) 魏雅喆 1) 韩平丽 1) 刘佳维 1) 邵晓鹏 1) † 1) (西安电子科技大学物理与光电工程学院, 西安 710071) 2) (中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 应用光学国家重点实验室, 长春 130033)
doi:10.7498/aps.68.20182229 fatcat:5tnb7we6lbdzpivntaecf4crry