4W1H in mobile crowd sensing

Daqing Zhang, Leye Wang, Haoyi Xiong, Bin Guo
2014 IEEE Communications Magazine  
doi:10.1109/mcom.2014.6871668 fatcat:7jxqrzms7jg4lkek5ht2ezze2m