Анализа односа између компензационих пракси и пословних резултата // Analysis of the relati onship between compensati on practi ces and business performance

Гордана Илић, Бранка Золак Пољашевић, Саша Вученовић
2012 ACTA ECONOMICA  
Резиме: Компензације представљају укупне, материјалне и нематеријалне, накнаде које запослени примају за свој рад. С обзиром да висина и структураукупних компензација директно утиче на мотивацију, ставове и понашања запослених, послодавци настоје да компензације ставе у функцијуостварење пословних циљева организације. Прегледом релевантне литературе у овој области, закључујемо да су успјешне компаније широм свијетавећ одавно одбациле традиционални систем награђивања запослених којисе базира
more » ... учиво на фиксној основној плати, док је тај систем у домаћим пословним организацијама и даље доминантан. Умјесто њега, успјешнекомпаније су пригрлиле нови систем награђивања који наглашава улогу изначај нематеријалних компоненти компензационог пакета, јер без значајнијег повећања трошкова могу да повећају атрактивност посла, односнопривуку, мотивишу и задрже запослене. Поред сагледавања улоге и значајакомпензационог менаџмента у организацијама, анализе савремених праксии компензационих инструмента који стоје на располагању послодавцима, кроз овај рад и практично истраживање оцијенили смо адекватност система награђивања запослених у великим и средњим предузећима која послујуу Републици Српској. Резултати истраживања су показали да не постојидовољно јака веза између материјалних награда изражених кроз плату ипословних резултата што указује на неадекватност постојећег системанаграђивања. Такође, резултати истраживања сугеришу да искључиво ма-теријална награда не представља довољну мотивацију запосленим да пове-ћају свој радни учинак и тиме допринесу побољшању пословних резултатадомаћих предузећа.Summary: Compensations are total rewards (tangible and intangible) that employees receivingfor their work. Since the amount and structure of total compensation directlyinfl uences motivation, attitudes and behaviours of employees, employers tendto put compensations in the function of achievement of business objectives. A reviewof relevant literature in this fi eld, we conclude that the successful companies worldwideare long time ago rejected the traditional system of remuneration which hasbeen based solely on a fi xed basic pay, while this system is in the domestic businessorganizations still dominant. Instead, successful companies have embraced a newsystem of remuneration that emphasizes the signifi cance of intangible componentsof a compensation package, because without a signifi cant increase in remunerationcosts may increase the attractiveness of jobs, attract, motivate and retain employees.In addition to consideration of the role and importance of compensation managementin organizations, and analysis of contemporary practices and compensatoryinstruments available to employers, through this work and practical research, weevaluated the adequacy of the remuneration system in large and medium-sized enterprisesoperating in the Republic of Srpska. The results show that there is no stronglink between material reward, expressed as a basic pay, and business performance,which indicates the inadequacy of the existing system of remuneration. Furthermore,the results suggest that material reward does not represent a suffi cient motivationto employees to increase their work performance and thereby contribute toimproving of the business performance of domestic companies.
doi:10.7251/ace1217031i fatcat:tma6v2tahrgfdp34hdzp7maiim