Inferring the invasion mechanisms of the red swamp crayfish in China using mitochondrial DNA sequences

Gen Hua Yue, Jian-Bin Feng, Jun Hong Xia, Su Yin Cao, Chun Ming Wang
2020 Aquaculture and Fisheries  
doi:10.1016/j.aaf.2020.04.003 fatcat:dhb64jl6lvcjzf7f3ctpfvlwru