Społecznie konstruowane ciała i performatywna magia: Teoria socjologiczna Pierre'a Bourdieu w badaniach performatywnych

Lucyna Kopciewicz
2017 Studia Litteraria et Historica  
Social construction of the body and the performative magic: Pierre Bourdieu's sociological theory in performance studiesPerformance studies are a developing field of social science which draws on the insights of sociology, ethnography, cultural studies, cultural anthropology, theatre studies and communication studies. The object of performance studies is human activity seen as expression which constitutes the process of production and reproduction of subjectivity. In this text the author
more » ... t the author analyses Pierre Bourdieu's sociological theory from the perspective of performance studies: of questions about social agency, understood as constructing the subject within a specific field of power. The author focuses particularly on the following aspects of individual and collective practices as described by Pierre Bourdieu: spatial practices, bodily practices, and masculine domination. Społecznie konstruowane ciała i performatywna magia: Teoria socjologiczna Pierre'a Bourdieu w badaniach performatywnychPerformatyka jest rozwijającą się dziedziną badań społecznych, która korzysta z dorobku socjologii, etnografii, studiów kulturowych, antropologii kulturowej, teatrologii, studiów nad komunikowaniem. Przedmiotem badań performatywnych jest aktywność ludzka rozumiana jako ekspresja, która stanowi proces wytwarzania i reprodukowania podmiotowości. W niniejszym tekście autorka analizuje teorię socjologiczną Pierre'a Bourdieu w perspektywie performatyki: pytań o społeczną sprawczość rozumianą jako konstruowanie podmiotu w określonym polu władzy. Szczególnemu namysłowi autorka poddaje następujące aspekty indywidualnych i zbiorowych praktyk opisane przez Pierre'a Bourdieu: praktyki przestrzenne, praktyki cielesne, męska dominacja.
doi:10.11649/slh.1560 fatcat:soxont4olbcqvmgih7apn273hy