Formation of monological and dialogical speech of future teachers of the Ukrainian language

N. I. Skrypnyk
2020 Pedagogical sciences: reality and perspectives  
Скрипник Н. І. ФОРМУВАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО Й ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Розвідка присвячена дослідженню особливостей навчання монологічного та діалогічного мовлення студентів-словесників на заняттях із українськомовних дисциплін у закладі вищої освіти. Актуальність проблеми формування діалогічного та монологічного мовлення студентів гуманітарно-педагогічного коледжу зумовлена вимогами, які висуває сучасне суспільство до фахівців нового типу. З'ясовано, що до
more » ... іших складників, що становлять основу мовленнєвої компетентності студента, належить здатність адекватно сприймати діалогічне мовлення на слух, вести діалог із дотриманням вимог українського мовленнєвого етикету (у дружному колі, в розмові з одногрупниками, у контактному чи дистантному спілкуванні). Зауважено, що використання вивченого матеріалу в нових мовних ситуаціях повинне слугувати основою у навчанні монологічного мовлення. На заняттях необхідно формувати вміння як непідготовленого, так і підготовленого мовлення цих форм. Розкрито зміст та структуру монологічного та діалогічного мовлення. У статті досліджено монолог та діалог як форми мови, утворені в результаті активної мовленнєвої діяльності людини. Акцентовано на тому, що діалогічне і монологічне мовлення характеризуються зверненістю, однак простежено, що діалогічне мовлення більш тісно, ніж монологічне, пов'язане із ситуацією спілкування. Доведено, що діалогічне мовлення, на відміну від монологічного, неможливо спланувати заздалегідь, воно зазвичай спонтанне, адже мовленнєва поведінка кожного комуніканта діалогу значною мірою залежить від мовленнєвої поведінки партнера. Комунікація рідною мовою можлива за умови вільного користування суб'єктами взаємодії мовою як найважливішим способом спілкування, а тому сформувати в майбутніх фахівців філологічного профілю належну культуру мовлення, розвинені мовну, лінгвістичну, мовленнєву та комунікативну компетенції можна тільки за умови розуміння ними того, що отримані компетенції дозволять їм уміло користуватися мовою в професійній діяльності. Ключові слова: вища освіта, діалогічне мовлення, монологічне мовлення, спілкування, мовленнєва компетенція, навчання українській мові. У сучасних дослідженнях спілкування розглядають у невід'ємній єдності з мовленням. Спілкування виступає засобом комунікації і забезпечує взаємозв'язок із довкіллям. Оволодіння комунікативно-мовленнєвою компетентністю сьогодні є одним із найвищих досягнень у навчанні мовної особистості здобувачів освіти. З огляду на умови компетентнісного підходу до процесу навчання, який здійснюється в діалогічній та монологічній формах, нині є актуальним формування як монологічного, так діалогічного мовлення майбутніх учителів-словесників, оскільки діалогізація повною мірою відображає природу дидактичної взаємодії, сприяє створенню оптимальних умов для діалогічного спілкування в системі стосунків «викладачстуденти» на заняттях української мови, а монолог під час мовленнєвого спілкування перебуває в постійній взаємодії з діалогом.
doi:10.31392/npu-nc.series5.2020.74.31 fatcat:ymm3b7dyrngbbamtxmnsrsdfva