Insulin resistance

Esma Altunoğlu
2012 Istanbul Medical Journal   unpublished
ÖZET İnsülin direnci eksojen ya da endojen insüline karşı bozul-muş biyolojik yanıt olarak tanımlanır. Bu tanımlama in-sülinin organizmadaki birçok etkilerini de kapsar. İnsülin normal büyüme ve gelişme, normal glukoz, yağ ve protein metabolizması için temel oluşturur. İnsülin reseptörle-rinin aktivasyonu sonucu hücre içi olayların değerlendi-rilmesi ve insülin sinyal ileti yolağının anlaşılması tip 2 diyabet ve metabolik sendromla birlikte olan insülin di-rencinin patofizyolojisinin daha iyi
more » ... laşılmasını sağlaya-caktır. Tip 2 diyabetin patogenezinde insülin direncinin önemli yeri vardır. İnsülin direncinin yaygın ateroskleroz ve endotel disfonksiyonu ile birlikteliği gösterilmiştir. Di-yabetik olgularda gözlenen kardiyovasküler komplikas-yonların gelişiminde insülin direncinin önemli rol oyna-dığı düşünülmektedir. Bu nedenle, insülin direncinin gös-terilmesi tip 2 diyabet ve/veya kardiyovasküler hastalık riskinin yüksek olduğu olguları tanımlamak açısından kli-nik önem taşır. Anahtar sözcükler: Ateroskleroz; insülin direnci; tip 2 diyabet. SUMMARY Insulin resistance can be broadly defined as a subnormal biological response to endogenous or exogenous insulin. This definition may pertain to many biological actions of insulin in many tissues of the body. Insulin is essential for normal growth and development; and for normal homeosta-sis of glucose, fat and protein metabolism. Understanding the signaling patways involved in insülin action could lead to a beter understanding of the pathophysiology of insulin resistance associated with type 2 diabetes and metabolic syndrome, and the development of cardiovascular diseases. Insulin resistance has an important role in the pathogenesis of the type 2 diabetes. Insulin resistance has been shown to be associated with prevalent atherosclerosis and endothe-lial dysfunction. Thus the recognition of insulin resistance seems to have clinical relevance in identifying subjects at high risk for type 2 diabetes and/ or cardiovascular disease. Understanding the signaling pathways involved in insulin action could lead to a better understanding of the patho-physiology of insulin resistance associated with type 2 diabetes and metabolic syndrome, and cardiovascular diseases.
fatcat:u5mvkezkcfemdewjndcw7jip4u