Organizational and Economic Mechanism of Stimulating the Development of Tourism, Resorts and Hotel Industry

Serhii Zakharin
2019 Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism  
Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна Анотація Проаналізовано стан та динаміку розвитку сфери туристичних послуг України, а також наведено оцінку основним явищам і процесам, виявлено ключові тенденції розвитку цього ринку. Вказано, що недостатній рівень розвитку інфраструктури, невідповідність закладів розміщення світовим стандартам, технологічна відсталість туристичних операторів, недосконалість нормативно-правового забезпечення туристичної та курортної
more » ... і стримує розвиток у сфері туризму і курортів. Через коливання рівня реальних доходів населення на ринку туристичних послуг спостерігаються тотожні процеси і у платоспроможності попиту, що ускладнює планування діяльності підприємств туристичної, готельної та курортної діяльності. Зроблено висновок, що вказані причини виключають зміцнення інвестиційної привабливості об'єктів туристичної інфраструктури, а відтак -і належну конкурентоспроможність усієї туристичної сфери. Описано окремі аспекти механізму державної підтримки розвитку сфери туризму в Україні. Показано чинники формування туристичного потенціалу України. Обґрунтовано пріоритетні напрями державної політики стимулювання розвитку туризму. Внесено пропозиції щодо удосконалення інструментів підтримки розвитку сфери туризму. Ключові слова: туризм; сфера туризму; туристична діяльність; державна політика у сфері туризму; державна підтримка розвитку туризму Вступ Актуальність проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Україна має розвинутий туристичний потенціал, що створює певні умови для стійкого розвитку туристично-курортного господарства та туристичної інфраструктури. Однак, вказаний потенціал використовується недостатньо ефективно. В Україні, за висновком фахівців, сфера туризму, курортів та готельного господарства генералізує біля 1% валового внутрішнього продукту, в той час як у світі цей показник дорівнює 8%, а в окре-Захарін, С. Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРИЗМІ 2019 • 2(2) • 164-177 ISSN 2616-7603 (Print) Abstract The state and dynamics of tourism services development in Ukraine are analyzed. The main phenomena and processes in the sphere of tourism are evaluated. Key trends in the development of the tourist services market have been identified. It is stated that the development of tourism and resorts is restrained by an insufficient level of infrastructure development, the inconsistency of establishments of accommodation with world standards, technological backwardness of tourist operators, the imperfection of legal and regulatory support of tourist and resort activity. Due to fluctuations in real incomes of the population in the market of tourist services, corresponding fluctuations in solvent demand are observed, which complicates the planning of tourism enterprises' activity, hotel, and resort activity. It is concluded that these reasons exclude the investment attractiveness of the tourist infrastructure and therefore the proper competitiveness of the entire tourism industry. Some aspects of the mechanism of state support of tourism development in Ukraine are described. The formation's factors of the tourist potential of Ukraine are shown. Priority directions of the state policy of stimulating tourism development are substantiated. Suggestions for the improvement of instruments for supporting the development of tourism are introduced. This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons «Attribution» 4.0.
doi:10.31866/2616-7603.2.2.2019.189546 fatcat:q7dea7ravzcijkmy3zwoonz434