اثربخشی بسته بهینه‌سازی جو‌اجتماعی-هیجانی کلاس و ویژگی‌های معلم در مدارس ابتدایی

سارا ابراهیمی, حسین پورشهریار, امید شکری
2016 Majallah-i ̒ulūm-i tarbiyyatī  
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی بسته بهینه سازی جو اجتماعی-هیجانی کلاس در مدارس ابتدایی انجام شد. روش این مطالعه از نوع آزمایشی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش شامل 12 مدرسه ابتدایی دولتی شهر نور بود که نمونه‌ای متشکل از 8 کلاس پایه پنجم با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از آن انتخاب شدند. ابزارها شامل بسته محقق ساخته بهینه سازی جو اجتماعی-هیجانی کلاس، سیستم نمره‌دهی سنجش کلاس (پایانتا، لاپارو و هامرِ، 2005، 2008)، مقیاس هوش هیجانی ادراک شده (براکت و مایر، 2003)، و
more » ... سیاهه فرسودگی (مسلش، جکسون و لِیتر، 1996) بود. یافته‌های حاصل از بکارگیری تحلیل کواریانس و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی خطی نشان داد که بسته بهینه سازی جو اجتماعی-هیجانی کلاس تفاوت معناداری را در ابعاد مختلف جو کلاس بین کلاس‌های کنترل و آزمایش ایجاد می‌کند، و متغیرهای معلم زمانی که در معادله رگرسیون حضور دارند و کنترل می‌شوند، به طور معناداری تأثیر مداخله را تعدیل می‌کنند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان درسی و معلمان مطرح گردد تا جهت بهبود جوکلاس اهمیت بیشتری به شناخت عوامل اجتماعی و هیجانی کلاس‌ها و تقویت آنها دهند. همچنین این پژوهش می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای پژوهش‌های دیگر در سطح ملی و با طراحی بسته‌ای با آیتم-های دیگر باشد.
doi:10.22055/edu.2016.13813 doaj:e3042111861c4e2b88c00baffc9f5169 fatcat:5lqqf2zsx5fcnepj7id5hvpzri