چندضلعی محدب و برنامه‌ریزی با اعداد صحیح

هادی بصیرزاده, محمد یاراحمدی
2022 مدل‌سازی پیشرفته ریاضی  
در این مقاله، چندضلعی‌های با اضلاع صحیح معرفی می‌شوند که در رابطه‌ای مشابه رابطه فیثاغورس صدق می‌کنند. نشان داده می‌شود که این رابطه شبه‌فیثاغورس برای تمام n-ضلعی‌هایی که به این‌صورت ساخته شده‌اند، صدق می‌کند. هم‌چنین، ثابت می‌شود که زاویه مرکزی چندضلعی‌های مذکور از مقداری ثابت، بیش‌تر نیست و بنابراین این چندضلعی‌ها همواره محدب‌اند. به‌علاوه، یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی با اعداد صحیح ارائه می‌شود که این مدل می‌تواند اضلاع صحیح این چندضلعی‌ها را به‌دست دهد.
doi:10.22055/jamm.2022.39205.1981 doaj:bbe0e0bb12004212a620bdad4a06d195 fatcat:g4jvllnzlne4znlfhtiwebopvq