The role of water in chemical evolution
化学進化における水の一役割

KAORU HARADA
1987 KAGAKU TO SEIBUTSU  
doi:10.1271/kagakutoseibutsu1962.25.462 fatcat:loffp7swffdnfaydu3j2vrv5gm