Ментальні детермінанти сучасної української камерно-вокальної музики на вірші японських та китайських поетів

Lu Tongjie
2021 Музичне мистецтво і культура  
Метою роботи є виявлення особливостей художнього втілення ментального резонансу української та східної картин світу в сучасний українській камерно-вокальній музиці на вірші японських та китайських митців. Методологія статті спирається на настанови компаративного, культурологічного, історико-культурного методів, аналітичного підходу із застосуванням музикознавчого методологічного інструментарію. Наукова новизна розвідки зумовлена периферійністю в сучасному музикознавчому дискурсі питань
more » ... резонування маркерів східного та українського ментального світів в українській камерно-вокальній музиці, яке позначено актуалізацією за умов глобалізаційних і глокалізаційних процесів та активізації міжкультурного діалогу. Висновки. У статті окреслено ментальний резонанс у східній картині світу таких характерних для української ментальності світоглядно-концептуальних акцентів вокального циклу Б. Лятошинського, як замилування старовиною, інтровертність і поетизація символів природи. Наголошено на активізації опанування східної поезії у творчості Ю. Тіщенка, І. Карабиця, Я. Верещагіна, Л. Грабовського, М. Колеси, що зумовлена інтенсифікацією уваги митців до філософської проблематики загальнолюдського масштабу та інтровертної ідентифікації в параметрах світової культури. У контексті виявлення ментальних зв'язків поезії Сходу та української камерно-вокальної музики підкреслено такі характерні риси вокального циклу М. Шуха, як психологізація жанру, інтровертний і медитативний характери драматургії «станів», концептуальне значення звукопису, опосередковане відтворення маркерів народнопісенної манери та символів природи, культурна багатошаровість тембрової аури твору, суголосна поліфонічності української культури та постмодерністським тенденціям мультикультуралізму. Акцентовано значення у втіленнях поезії Сходу таких суголосних ментальних конструктів національної картини світу тенденцій, як
doi:10.31723/2524-0447-2021-32-1-11 fatcat:55afbmj4m5d6dicsoha523tqwe