BOTANISKA NOTISER

Utgifne Af
unpublished
Upsatsen slutade i förra numret med det påstående , att 2:dra och 3:dje sektionerna af den ukf De Candolle gjorda indelningen af Draba ej äro, såsom endast grundande sig på blommans färg, genom nog constanta och utmärkta caraktärer åtskiljde. De Candolle synes äfven sjelf ha medgifvit det ofullständiga och mindre constanta häri, då han bland Chry-.sodrabce upptagit den hos oss alltid hvitblommiga Dr. niva-lis Liljebl. (Dr. muricrila Wahlenb. DC), och till denna hänför Dr. Vcesia Adams såsom en
more » ... arietet, hvilken endast skulle skilja sig genom svafvelgula, ej hvita blommor.-Draba nivalis Liljebl. står äfven i öfriga hänseenden vida närmare Levcodraba, än Chrysodraba, hvilket således än vi-dare bestyrker vårt påstående om det osäkra i dessa sek-tioner. Härtill kommer slutligen, att blommornas färg allde-les icke tages i betraktande vid de återstående tvenne sek-tionerna, der Dr. aurea bland HoJaryes och Dr. nemorosa bland Drabellas hafva gula blommor.-Beträffande åter skilnaden mellan sektionerna Lnicodraba och Ho/arges, så innehiilles denna ensamt i rotens varaktighet, i det denna hos LeucodrabcB är mångårig, men deremot hos Holarges endast skulle vara en-eller två-årig; men nu äro de arter af denna sista sektion, hvilka jag varit i tillfälle att granska, oftast mångåriga; sådant är förhållandet med Dr. incana L. (Dr. confusa et contorta apud DC), hvilken på Dovre är allmän och framträder under många former, samt är der i
fatcat:iyknoncfebcm5aen6tebggks6y