WARUNKI ROZPRZESTRZENIANIA SI OSUWISKA ZAGRAAJCEGO BUDYNKOWI MIESZKALNEMU 1. Wstp

Jakub Mazurek, Marek Caa
unpublished
Rok 2010 obfi towa w wystpowanie przykrych, a nawet katastrofalnych wydarze, których gówn przyczyn byy anomalne w naszych warunkach opady atmosferyczne. Du-gotrwae i intensywne deszcze pod koniec kwietnia i na pocztku maja na nizinach spowodo-way wystpienie powodzi, a w rejonach górskich uaktywnienie si "upionych", dotychczas nieczynnych osuwisk oraz powstanie nowych. Ponowna fala ulewnych deszczów na przeo-mie maja i czerwca wywoaa kolejn fal powodzi, a w gminach górskich zintensyfi kowanie
more » ... ntensyfi kowanie ruchów osuwiskowych i uszkodzenia lub cakowite zniszczenie niektórych domów. We fl iszu karpackim powstaway osuwiska w rejonach spokojnych od stuleci i przez to uznawanych za bezpieczne, uszkadzajc lub niszczc poszczególne domy, cae obejcia gospodarskie, a nawet due czci wiosek. Tak byo m.in. w gminach Lanckorona, Laskowa oraz w Kod-nem k/Limanowej, gdzie z osuwiskiem zjechao i ulego zniszczeniu kilkadziesit domostw (niemal pó wioski). W maju, w okresie pierwszej fali opadów atmosferycznych, w obrbie dziaki i domu mieszkalnego w miejscowoci Raciborsko 176 koo Wieliczki wystpiy pierwsze objawy rozprzestrzeniajcego si osuwiska [1]. Górna krawd powierzchni polizgu ze zrzutem okoo 0,3-0,5 m obja poudniowo-zachodni skraj dziaki. Na pocztku czerwca, podczas drugiej fali opadów, powstay dwie nowe powierzchnie polizgu. Jedna zlokalizowana okoo 5-6 m na poudnie od pierwszej, a druga przebiegaa ukiem powyej pierwszej i przesunita bya w kierunku domu o okoo 15 m. Osuwiskiem objte byo okoo 30% powierzchni dzia-ki, a uskok naziomu o wartoci okoo 0,5 m znajdowa si 14 m od naronika domu mieszkal-nego. Na pocztku wrzenia, gdy w okresie trzeciej fali opadów media donosiy o katastro
fatcat:bmpdb6vacrbnlhr6hiifhr22l4