Examination of The Effect on Life Satisfaction of Sportsmen's of Job Satisfaction And Sport Satisfaction And Organizational Commitment Feelings

Yusuf Can
2016 International Journal of Human Sciences  
This research has two main purposes. The first was to examine the effect of athletes' job satisfaction, sports satisfaction and organizational commitment on life satisfaction and the second one was to examine whether there was a significant differences between job satisfaction, sports satisfaction and organizational commitment of the athletes who had low and high life satisfaction. This research was carried out on a total of 669 athletes who were randomly selected from 20 different provinces of
more » ... ferent provinces of Turkey and who voluntarily agreed to participate in the study. Job satisfaction, sport satisfaction, organizational commitment and life satisfaction scales were used as data collection tools in the research. As a result of the research, it was determined that job satisfaction, sports satisfaction and organizational commitment explained 43.2% of life satisfaction. Among these three variables organizational commitment (beta = .362) is variable which effect the life satisfaction most. In response to the second question, it was also determined in the study that there was a significant difference between job satisfaction, life satisfaction and organizational commitment of the athletes' with high and low life satisfaction. Thus, three important variables Özet Bu araştırmanın iki temel amacı vardır. Birincisi, sporcuların iş tatmini, spor tatmini ve örgütsel bağlılık duygularının yaşam tatmini üzerindeki etkisini incelemek, ikincisi ise, yaşam tatmini düşük ve yüksek olan sporcuların iş tatminleri, spor tatminleri ve örgütsel bağlılıkları arasında anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığını incelemektir. Bu araştırma, Türkiye'nin 20 farklı ilinden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmiş olan toplam 669 sporcu üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, iş tatmini, spor tatmini, örgütsel bağlılık ve yaşam tatmini ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, iş tatmini, spor tatmini ve örgütsel bağlılığın yaşam tatminini %43.2 açıkladığı belirlenmiştir. Bu üç değişkenden yaşam tatminini en çok etkileyen değişken ise örgütsel bağlılıktır (beta= .362). Araştırmada ayrıca ikinci soruya cevap olarak, yaşam tatmini yüksek ve düşük olan sporcuların iş tatminleri, yaşam tatminleri ve örgütsel bağlılıkları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Böylece sporcuların yaşam tatminini açıklayan üç önemli değişken literatüre kazandırılmıştır. 1 Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü, yusufcan@mu.edu.tr Can, Y. (2016). Sporcuların iş tatmini spor tatmini ve örgütsel bağlılık duygularının yaşam tatmini üzerindeki etkisinin incelenmesi. 5249 explaining the life satisfaction of the athletes were brought in literature. (Extended English abstract is at the end of this document) Anahtar Kelimeler: Yaşam tatmini; iş tatmini; spor tatmini; örgütsel bağlılık. GİRİŞ Bireyler, birer sosyal varlık olarak yaşamlarını sürdürürken farkında olarak veya olmayarak görev aldıkları gruplardaki statülerinin ve rollerinin etkisi altındadırlar. Bu statü ve roller grup içinde genellikle belirgindir. Bu grupların kendilerine özgü iletişim sistemleri, kültürleri, sosyal ağları, liderleri ve alt kültürleri vardır. Bireyler de, bu grup dinamiklerine uyumlu davranmak zorunda hisserlerler kendilerini. Bazen de gruplar arasındaki roller birbirine geçişim yapar ve birey bazen istenmeyen davranışlar sergiler. Çünkü aradaki sınır bazı gruplar açısından belirsizdir. Sporcu bir kimliğe sahip birey, sosyal yaşamında da sporculuk kimliği ile ön plana çıkabilir. Çeşitli gruplara giren birey bu gruplarda büyük bir ihtimalle sporcu kimliği ile tanınacaktır. Sporcular genel olarak iki nedenle spor yapıyorlardır ve iki neden sporcunun statü ve rolünü de kulübünde tanımlıyordur. Birinci neden ekonomiktir. Sporcular geçimlerini temin etmek amacıyla profesyonel ya da amatör olarak spor yapıyor, becerisini, kabiliyetini veya tecrübesini ortaya koyarak para kazanıyordur. İkinci neden ise, sosyal tatmindir. Bireyler rahatlamak amacıyla, streslerini azaltmak amacıyla veya hobi olarak spor yapıyordur. Birinci amaç ile ikinci amaç arasında önemli bir farklılık vardır. Birinci amaçta spor bir meslek haline gelmiştir ancak ikinci amaçta spor bir meslek değil bir hobi alanıdır. Birinci amaç grubunda yer alan sporcuların sosyal yaşamları ile sportif yaşamlarının iç içe geçmesi, rollerin karışması, rollerin çatışması veya iki hayatın birbirini etkilemesi daha muhtemeldir. Temel olarak bu iki ayrım ortaya konulmaz ise bu çalışmanın ve sporun psiko-sosyal alanları ile ilgili olarak yapılacak diğer çalışmaların yorumlanması güçleşecektir. Bu çalışmada spor bir meslek olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmanın temel konusunu teşkil eden yaşam tatmini, psikologların, sosyologların, örgütsel davranış bilimcilerinin, davranış bilimcilerin ilgi odağı olmuş konulardan biridir. Yaşam tatmini denildiğinde belirl ibir duruma ilişkin değil genel olarak yaşamın her alanındaki tatmin kastedilir. Yaşam tatmini kişinin kendi hayatının hoşlandığı ya da hoşlanmadığı yönlerin özet bir değerlendirmesidir (Heller and at all, 2003). Bir başka tanımla yaşam tatmini kişinin boş zaman ve diğer iş dışı zaman olarak tanımlanan yaşamın bütününe gösterdiği duygusal tepkisi ya da tutumudur. Bu açıdan değerlendirildiğinde yaşam tatmini bir tutum olarak görülebilir. Bireyin yaşama ilişkin tepkisidir, beklentileri ile bu beklentileri karşılama derecesi arasındaki pozitif farktır. Yukarıda bahsedilen rollerin karışması yaşam tatminini doğrudan etkileyen unsurların başında gelmektedir. Bireylerin iş yaşamları, sosyal yaşamları, arkadaşlarıyla olan yaşamı kısaca çeşitli gruplar içindeki yaşamı genel olarak bireyen yaşama ilişkin algılamasını ve dolayısıyla tatminini etkiler. İş tatmini bireyin işine veya iş tecrübelerine ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda ulaştığı pozitif duygulardır (Locke, 1976) . Bu çalışmada, sporcuların işi sporculuktur. Dolayısıyla sporcuların yaptıkları iş nedeniyle bir tepkileri olacaktır veya yaptıkları işle ilgili bir değerlendirme yapacaklar, pozitif veya negatif bir duyguya ulaşacaklardır. Spor tatmini ise, sadece spor yapan bireyler açısından mümkün olabilecek bir tatmindir. Sporcular açısından iş ile spordan alınan tatmin birbirinden farklıdır. Bir sporcu takımda kendisine verilen görevden memnun olabilir, çünkü iş, içinde ücretin, çalışma koşullarının, antrenman koşullarının, psikolojik değerlendirmelerin, verilen görevin dışarıdan görünüşünü de içeren bir kavramdır. Ama spor tatmini bireyin kendisi ile ilgilidir. Verilen işin iyi yapılıp yapılmadığı veya Can, Y. (2016) . Sporcuların iş tatmini spor tatmini ve örgütsel bağlılık duygularının yaşam tatmini üzerindeki etkisinin incelenmesi.
doi:10.14687/jhs.v13i3.4237 fatcat:cbwn5xgyhjgyvoglcezmgpqgre