Ogräs Bekämpning av örtogräs i vårkorn

Karin Jahr, Jordbruksverkets Växtskyddscentral, Uppsala
unpublished
Ogräseffekten av de olika behandlingar-na redovisas som medeltal av fl era försök. Skörderesultaten redovisas från varje en-skilt försök tillsammans med vissa fält-uppgifter. Ogräseffekten anges som pro-cent kvarvarande ogräsmängd i förhål-lande till obehandlat (rel.tal 100). I texten används begreppen mycket god effekt för över 90 % ogräseffekt och god effekt för 70-90 % ogräseffekt. Observera att antal försök där olika ogräsar-ter ingått inte är lika många. Lite förenklat kan man säga att ju
more » ... l er försök med samma ogräsart och ju högre ogräsmängd (g/m 2) desto säkrare resultat. De länsbeteckningar som används står för följande län; E Östergötlands, "R" före detta Skaraborgs, T Örebro och U Västmanlands län. Om försöken Syftet med försöksserierna L5-400, 401 och 403 är att testa olika preparat och blandningar i olika doser mot örtogräs i vårkorn. Serien L5-401 (2 försök) var speciellt inriktad på dån och kommenteras separat i artikeln "Bekämpning av dån i vårkorn 2010". L5-403 (1 försök) var inriktad på trampört och åkerbinda (totala mängden örtogräs var 109 g/m 2 , varav åkerbinda endast 34 g/m 2 och trampört förekom inte alls, varför försöket inte redovisas enskilt i denna rapport). Flera icke registrerade preparat ingick i försöksserien; Alliance (60 g metsulfu-ronmetyl + 600 g difl ufenican), Crossfi re (sulfonylureor), DPX 1112 (sulfonylureor), Express Super (färdigblandning av Express och Ally) och Flurostar (fl uroxipyr).
fatcat:5vqpbjqofzdmzcwi2hsq2b2m3q