ROLA NEGOCJACJI W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI KRYZYSOWYCH Z UDZIAŁEM SPRAWCÓW, DZIAŁAJĄCYCH W ZORGANIZOWANYCH GRUPACH I ZWIĄZKACH PRZESTĘPCZYCH

Jarosław STELMACH
2013 Journal of Science of the Gen Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces  
Artykuł wpłynął do redakcji 12.03.2013 r., Zweryfikowaną i poprawioną wersję po recenzjach i korekcie otrzymano we wrześniu 2013 r. W artykule zostały zawarte treści dotyczące instytucji negocjacji policyjnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich prowadzenia w sytuacjach związanych z przestępczością zorganizowaną. Opisano podstawy prawne, historię i organizację negocjacji policyjnych w Polsce. Dokonano klasyfikacji sytuacji negocjacyjnych związanych z działalnością zorganizowanych grup i
more » ... ganizowanych grup i związków przestępczych. Słowa kluczowe: negocjacje, negocjacje policyjne, przestępczość zorganizowana, sytuacja kryzysowa WSTĘP Zjawisko przestępczości zorganizowanej w Polsce jest wieloobszarowe i przejawia się w wielu dziedzinach działalności zabronionej przez prawo. W związku z tak szerokim jego spektrum, również środki przeciwdziałania i zwalczania tego zagrożenia są zróżnicowane. Jednym z najbardziej niebezpiecznych i ryzykownych etapów tej walki jest moment zatrzymania i bezpośredniej konfrontacji z przestępcami. By skutecznie minimalizować ewentualne straty, każde państwo powinno posiadać sprawny system służb odpowiedzialnych za realizację interwencji o podobnej specyfice i poziomie zagrożenia. Po bolesnej lekcji tragedii monachijskiej z 1972 r. 1 , gdzie po nieudanych negocjacjach i fatalnie zaplanowanej oraz przeprowadzonej akcji zbrojnej policji, zginęli wszyscy zakładnicy, dziesięciu porywaczy i jeden policjant, również w Polsce stworzono system mający na celu skuteczną reakcję na podobne zagrożenia. Obok rozwiązań siłowych, związanych między innymi z użyciem pododdziałów antyterrorystycznych Policji, funkcjonuje alternatywne rozwiązanie -negocjacje kryzysowe. Tylko tak 1 K. Jałoszyński, Geneza powstania i historia rozwoju jednostek przeznaczonych do fizycznej walki z terroryzmem, [w:] Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne, pod red. K. Jałoszyńskiego, Warszawa 2010, s. 61.
doi:10.5604/17318157.1115173 fatcat:rdfxvqqr4vcpjc4l4xkafj3rq4