Evaluation of a new interferon-gamma release assay and comparison to tuberculin skin test during a tuberculosis outbreak

Qisheng Song, Huishan Guo, Hui Zhong, Zuoguang Liu, Xiuqin Chen, Cui Wang, Neal Touzjian, Yichen Lv, Xiwei Lu, Qi Wang
2012 International Journal of Infectious Diseases  
doi:10.1016/j.ijid.2012.03.003 pmid:22542006 fatcat:jinjhx7elbh4jgorohe66d4dsa