UVOD V MEDIJE

Peter Purg
unpublished
Višješolski strokovni program: Medijska produkcija Učbenik: Uvod v medije Gradivo za 1. Letnik Avtor: dr. Peter Purg, prof. nem. in ang. Inštitut in akademija za multimedije Strokovni recenzent: dr. Srečo Zakrajšek, dipl. ing. kem. Lektorica: Marinka Milenkovič, prof. slov. jez. CIP -Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 659.3(075.8)(0.034.2) PURG, Peter Uvod v medije [Elektronski vir] : gradivo za 1. letnik / Peter Purg. -El. knjiga. -Ljubljana : Zavod
more » ... ubljana : Zavod IRC, 2008. -(Višješolski strokovni program Medijska produkcija / Zavod IRC) Način dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/ Uvod_v_medije-Purg.pdf. -Projekt Impletum ISBN 978-961-6820-93-6 249655040 Izdajatelj: Konzorcij višjih strokovnih šol za izvedbo projekta IMPLETUM Založnik: Zavod IRC, Ljubljana. Ljubljana, 2009 Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na svoji 120. seji dne 10. 12. 2009 na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08 in 58/09) sprejel sklep št. 01301-6/2009 / 11-3 o potrditvi tega učbenika za uporabo v višješolskem izobraževanju. © Avtorske pravice ima Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum 'Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008-11'. Projekt oz. operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 'Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja' in prednostne usmeritve 'Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja'. Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino dokumenta nosi avtor. Uvod v medije III KAZALO
fatcat:j33zaedibvaefbyrvmzg3tmnyy