Forecast of Mechanical Properties of Porous Nonuniform Medium

N. A. Shestakov, V. N. Subich, A. V. Vlasov
2015 Izvestiya Vuzov Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya (Universitiesʹ Proceedings Powder Metallurgy аnd Functional Coatings)  
doi:10.17073/1997-308x-2014-3-55-60 fatcat:feqe2snf6jdddcmazbiz75fkwi