Recent Advances in Precision Machinery and Manufacturing Technology

Chien-Hung Liu, Wen-Hsiang Hsieh, Zong-Yu Chang, Gow-Yi Tzou, Steen G. Hanson, Yunn-Lin Hwang
2014 Advances in Mechanical Engineering  
doi:10.1155/2014/508592 fatcat:xzszvlnxp5ej3blpmizgaagecy