YOUTH GERMAN LANGUAGE AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH

O. Symkanych
2021 International Humanitarian University Herald. Philology  
Симканич О. В., викладач кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОЛОДІЖНА НІМЕЦЬКА МОВА ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація. У статті розглянуто етапи формування та розуміння терміну «молодіжна мова». Проаналізовано словники, що були присвячені цій темі в Німеччині. Досліджено визначення, які науковці давали цьому поняттю в різні історичні періоди. Також проаналізовано економічний
more » ... к цих досліджень. У статті доведено, що молодіжна мова відіграє важливу роль як складова частина національної мови, оскільки в ній знайшли відображення соціальні та історичні процеси епохи. Цікавим є те, що на початковому етапі дослідження молодіжної мови було сегментним -дослідники виокремлювали певний прошарок молоді, відштовхуючись від їх інтелектуального чи соціального стану. Так, спершу у фокусі наукових інтересів було студентство, потім школярі. З часом увагу зосередили на молоді як купівельному класі, і дослідження почали мати комерційний характер. Зрештою наукові інтереси здебільшого сфокусувалися на дослідженнях молодіжної лексики, яка використовується в інтернеті. Більшість наукових робіт до середини ХХ століття мали здебільшого описовий характер. У статті зазначено, що початкові дослідження становили індуктивний метод дослідження емпіричного матеріалу, який дозволяв фіксувати в словниках найуживаніші лексичні одиниці молодіжної мови (дослідники створювали словники, фіксували лексику і не робили спроб пояснення функцій, комунікативної, прагматичної та оціночної навантаженості мови молоді), тоді як з середини ХХ ст. серед дослідників намітилася тенденція до вивчення функціонального боку молодіжної мови з урахуванням екстралінгвістичних факторів. Зламним етапом стали 60-ті роки, коли стрімкий економічний ріст Німеччини зробив молодь купівельноспроможним прошарком населення. Це своєю чергою в очах суспільства перетворило молодіжну субкультуру із заколотницької і бунтарської на просунуту і модну, що знайшло безпосереднє відображення в текстах пісень і фільмах того періоду. На цей час сформувалися два напрями у вивченні мови молоді -науково-лінгвістичний та науково-популярний. Обидва аспекти значною мірою відрізняються один від одного. Ключові слова: молодіжна мова, словники, субкультура, мова молоді, молодіжний сленг.
doi:10.32841/2409-1154.2021.48-2.15 fatcat:by4flyfjareyzosucpvvhromky