Fabrication of Transparent AlON Ceramics by Solid-state Reaction Sintering

Xian-Yang YUAN, Fang ZHANG, Xue-Jian LIU, Zhao ZHANG, Shi-Wei WANG
2011 Journal of Inorganic Materials  
doi:10.3724/sp.j.1077.2011.00499 fatcat:o3qk4m7wojeqba25pnkrxvyd3i