Ocular trauma score in transferred fireworks-related ocular injuries: a case series

Yong Liu, Yi-fei Huang, Jing-jing Jiang, Ji-feng Yu, Yu-bo Gong, Xi-bin Zhou, Gai-ping Du, Qian-qian Xu
2012 Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery  
AMAÇ Bu çalışmada amacımız, taşınan havai fişekle ilgili oküler hasar özelliklerini gözden geçirmek ve bu yaralanmalar için oküler travma skorunun (OTS) prognostik değerini araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışmaya, 22 taşınan hasta (19 erkek, 3 kadın; ortalama yaş, 22.6±14.9 yaş) (25 göz) alındı. Coğrafya özellikleri, havai fişek tipleri, yaralanma durumu, terapötik prosedürler ve en iyi düzeltmiş görme keskinliği (BCVA) ile ilgili karakteristikleri içeren veriler geriye dönük
more » ... önük değerlendirildi. Yaralanan bütün gözler, ilk inceleme sırasında OTS kullanılarak sınıflandırıldı. BULGULAR Yirmi göz (%80) OTS kategori 1, üç göz (%12) OTS kategori 2 ve iki göz (%8) OTS kategori 3 olarak değerlendirildi. Bütün olgular cerrahi tedavi aldı. Altı göz (%24) enükle idi, bunların dördünde (%16) son BCVA'larında bir düzelme oldu. OTS kategori 1 ile diğer iki OTS kategorisi arasında son BCVA'da istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme oldu (p=0,016). SONUÇ Taşınan havai fişek ile ilişkili oküler yaralanma olguları, esas olarak genç erişkinler, erkekler ile aktif katılımcılarda oluşmuş ve hepsi de ciddi görme kaybı ve körlüğe maruz kalmıştır. OTS, taşınan havai fişek ile ilişkili oküler yaralanmaların durumunun sınıflandırılmasında ve prognozunun tahmin edilmesinde oldukça etkindir. Anahtar Sözcükler: Havai fişek; oküler yaralanma; taşınma; skorlar; prognoz; oküler travma skoru (OTS). BACKGROUND Our aim was to review the characteristics of transferred fireworks-related ocular damage and to evaluate the prognostic value of the ocular trauma score (OTS) for these injuries. METHODS This study included 22 transferred patients (19 male, 3 female; mean age 22.6±14.9 years) (25 eyes). The data were retrospectively reviewed, including the characteristics of the geography, types of fireworks, status of injuries, therapeutic procedures, and the best-corrected visual acuity (BCVA). All the injured eyes were classified using the OTS at the time of the initial examination. RESULTS Twenty eyes (80%) were in OTS category 1, three eyes (12%) were in OTS category 2, and two eyes (8%) were in OTS category 3. All cases received surgical therapy. Six eyes (24%) were enucleated, four (16%) of which achieved an improvement in their final BCVA. There was a statistically significant improvement in final BCVA between OTS category 1 and the other two OTS categories (p=0.016). CONCLUSION The aforementioned transferred fireworks-related ocular injury cases occurred mainly in young adults, men and active participants, all of which incurred serious vision loss and blindness. The OTS is quite effective for classifying the status and estimating the prognosis of transferred fireworks-related ocular injuries.
doi:10.5505/tjtes.2012.39000 pmid:23138999 fatcat:3nrkbel3mjg4bbl3kfrz2hebs4