Environmental Factors Identified in the Etiology of Oral Cancers in Taiwan [chapter]

Chi-Ting Chiang, Tsun-Kuo Chang, Ie-Bin Lian, Che-Chun Su, Kuo-Yang Tsai, Yaw-Huei Hwang
2012 Oral Cancer  
doi:10.5772/31414 fatcat:2ipvxvnv2zf53gixwqjftjpshy