Comparative overview of transfer pricing tax regulation in the world
Komparativni pregled poreske regulacije transfernih cijena u svijetu

Ljiljana Tanasić
2019 Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici  
Along with the process of globalization and the increase of cross-border business, transfer pricing, as a medium of transactions between related legal entities, receives the epithet of one of the biggest challenges of national tax systems. However, the effects of individual actions of each country in the domain of addressing the potential risks of transfer pricing are largely limited, thus the emphasis is put on international cooperation and activities in terms of systemic resolution of the
more » ... lem concerned. Based on the above, the paper shows comparative overview of the tax regulations of individual countries in the world (classified by continents) in the domain of using transfer pricing, stating whether international regulation applies on that basis or not and on which segments. Сажетак: Са процесом глобализације и све израженијим прекограничним пословањем, трансферне цијене, као носиоци трансакција између повезаних правних лица, добијају епитет једног од највећих изазова националним пореским системима. Међутим, ефекти самосталног, односно индивидуалног дјеловања сваке земље у домену рјешавања потенцијалног ризика примјене трансферних цијена су углавном ограничени, те се из тог разлога акценат ставља на међународну сарадњу и активности у погледу системског рјешавања односног проблема. Кључну улогу у томе имају међународна тијела и регионалне организације. Водећи се наведеним, у раду је дат компаративни преглед пореских прописа појединих земаља у свијету (разврстаних по континентима) у домену примјене трансферних цијена, уз навођење да ли и у којим сегментима се по том основу примјењује међународна регулатива. Кључне речи: трансферне цијене, умањење пореске обавезе, међународна регулатива, међународна тијела, регионалне организације
doi:10.5937/aneksub1942111t fatcat:fa52tvp4r5afxenc5ecpjysceu