MOTIVACIJA ZAPOSLENIH I MODIFIKOVANJE PONAŠANJA U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA

Snežana Miljković
unpublished
Sve zdravstvene organizacije bave se time šta bi trebalo uraditi kako bi se ostvarili ciljevi pomoću ljudi. U tom smislu, bliska pažnja usmerava se na to kako se pojedinci najbolje mogu motivisati pomoću takvih sredstava kao što su inicijativa, nagrade, vođstvo, posao koji obavljaju i organizacioni kontekst unutar koga realizuju posao. Cilj je razviti motivacione procese i radno okruženje koje će pomoći da pojedinci pokažu rezultate u skladu sa očekivanjima. Motivacija je proces pokretanja
more » ... ces pokretanja ljudske aktivnosti koja se usmerava prema postizanju određenih ciljeva. Zaposleni sa nejasnim ciljevima ili bez ciljeva skloni su da rade sporo, loše izvršavaju zadatke, pokazuju nedostatak interesovanja i završavaju manje posla od zaposlenih čiji su ciljevi jasni i izazovni. Zaposleni sa jasno definisanim ciljevima su energični i produktivniji. Modifikovanje ponašanja podrazumeva korišćenje četiri sredstva za promenu ponašanja, označenih kao strategije intervencije. Te strategije su: pozitivan podsticaj, negativan podsticaj, kazna i izostavljanje reakcije. Acta Medica Medianae 2007;46(2):53-62. Uvod Kako motivisati ljude? Ovo pitanje predstav-lja ključni problem, a odgovor na njega-najveći princip zdravstvenog menadžmenta. Sve zdravstvene organizacije bave se time šta bi trebalo uraditi kako bi se ostvarili ciljevi pomoću ljudi. U tom smislu, bliska pažnja usme-rava se na to kako se pojedinci najbolje mogu motivisati pomoću takvih sredstava kao što su inicijativa, nagrade, vođstvo, posao koji obavljaju i organizacioni kontekst unutar koga realizuju svoj posao. Cilj je razviti motivacione procese i radno okruženje koje će pomoći da pojedinci pokažu rezultate u skladu sa očekivanjima. Teorija motivacije izučava proces motiva-cije. Ona objašnjava određeno ponašanje ljudi na poslu i pravac koji preduzimaju. Ona takođe opi-suje šta zdravstvene organizacije mogu da urade kako bi ohrabrile ljude da ulože napor i sposob-nosti na način koji će obezbediti ostvarenje cilje-va organizacije, kao i zadovoljenje njihovih potreba. Motivisanje Proces motivacije je kompleksniji nego što većina ljudi veruje. Ljudi imaju različite potrebe, postavljaju različite ciljeve kako bi zadovoljili potrebe i preduzimaju različite akcije da bi ostvarili ciljeve. Pogrešno je pretpostaviti da postoji jedan pristup motivaciji koji se uklapa u sve situacije. Najveći problem zdravstvenog menadžmen-ta je spajanje potrebnog sa ponašanjem koje se nagrađuje. Iako veliki, ovaj problem se, najčešće, ne rešava. Nagrađivanje za rad može biti materijalno i moralno. Prema tome, i motivaciju možemo po-deliti na materijalnu i moralnu. Međutim, očigled-no je da se, pre ili kasnije, moralni motivi u sves-ti zaposlenih u zdravstvu pretvaraju u materi-jalne, pa samim tim, materijalni motivatori imaju neuporedivo veću snagu motivisanja. Moralni motivi mogu se nazvati i kolektivnim motivima-specifično za timski rad u zdravstvu, a materijalni-ličnim(1). Ovakva klasifikacija potiče od činje-nice da se ordeni, priznanja i slične nagrade daju zaposlenima zbog zasluga za celokupnu ustano-vu. Vrlo je karakteristično da su moralni motiva-tori bili izraženi u prvim godinama socijalističke vlasti u mnogim zemljama, pa i u našoj. S druge strane, materijalna motivacija je ono što je i u vreme udarništva bilo prisutno u glavama radni-ka, ali se nije smatralo moralnim, jer nije bilo u skladu sa tada aktuelnom ideologijom. Kada se, nekoliko decenija kasnije, počelo bez ustezanja govoriti o zaradama i ličnim prihodima-lični motivi postali su primarni. U razvijenim zapadnim zem-ljama, a naročito u istočnoj Aziji (Japan, Koreja), uspešno se ukrštaju kolektivni i lični motivi. Motivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti koja se usmerava prema postizanju određenih ciljeva.
fatcat:2odpkbevfrbdlmt7vxn6huaxj4