Childhood obesity leading to iron deficiency and its relationship with hepcidin, leptin, interleukin-6

Burak Seyrek, Zühal Örnek, Fatih Battal
2016 Journal of Dr Behcet Uz Children s Hospital  
ÖZ Amaç: Obezitenin son yıllarda demir eksikliği ile ilişkisi gösterilmiştir. Bunun nedeni olarak adipoz doku kaynaklı oluşan kronik inflamasyonun neden olduğu düşünülmüştür. İnflamasyonla hepsidin artışı çesitli çalışmalarda gösterilmiştir. Çalışmamızda, obezite ve demir eksikliği arasındaki ilişki, obezitede hepsidin ve leptinin demir homeostazında yeri ve obezitede oluşan inflamasyonun saptanıp demir parametrelerine etkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Elli dört obez (vücut kitle
more » ... eksi (VKİ)>95p) ve 51 normal kiloda (VKİ: 5p-95p) olan 5-16 yaş arası çocuklarda yapılan bir olgu kontrol çalışmasıdır. İki grupta demir, total demir bağlama kapasitesi (TDBK), ferritin, tam kan sayımı, transferrin saturasyon indeksi (TSİ), interlökin-6 (IL-6), C-reaktif protein (CRP), leptin ve hepsidin çalışıldı. Bulgular: Obez grup kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, azalmış serum demir (p=0,004), hemoglobin (Hb) (p=0,010), TSİ (p=0,001) düzeyi, artmış hepsidin (p=0,001), TDBK (p=0,041), leptin (p=0,001), CRP (p=0,001) düzeyleri bulundu. Obez grubunda Hb düzeyleri 18 (%33,3) olguda düşük saptanırken, bunların 8 (%14,8)'inde demir eksikliği anemisi (DEA) ile uyumlu parametreler saptanmıştır. Beş (%9,2) olgu ise kronik hastalık anemisi kabul edilmiştir. Obez grubunda DEA saptananların sayısı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (p=0,032). Hasta grubu Hb düzeyine göre karşılaştırıldığında, anemisi olan olguların VKİ'nin artmış (p=0,001), hepsidin (p=0,008) ve ferritin (p=0,006) düzeylerinin ise azalmış olduğu saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamızda, demir eksikliği ile obezite birbiriyle ilişkili bulundu. Demir eksikliği nedeni olarak hepsidinin etkisi gösterildi. Obezite, inflamasyon ve eritropoez arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik olarak yapılacak her çalışma, obez hastalarda demir eksikliği ortaya çıkmasını engellemek için nütrisyonel ve/veya farmakolojik terapiler geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Anahtar kelimeler: Çocukluk çağı obezitesi, demir eksikliği, inflamasyon, IL-6 hepsidin ABSTRACT Objective: The relationship between iron deficiency, and obesity has been shown in recent years. The reason is thought to be the anemia of chronic disease caused by chronic inflammation originating from adipose tissue. Our aim is to determine the relationship between obesity and iron deficiency, the place of hepcidin in iron homeostasis, and inflammation occurring in obesity, and also demonstrate its effect of the parametres of iron metabolism in obese children. Methods: This study was performed with 54 obese (body mass index (BMI)>95p) and 51 normal weighted (BMI: 5-95p) children aged between 5-16 years. In two groups serum iron, total iron binding capacity (TIBC), ferritin, hemoglobin, transferrin saturation index (TSI), interleukin-6 (IL-6), C-reactive protein (CRP), leptin and hepcidin were studied. Results: When compared with the control group; decreased serum iron (p=0.004), hemoglobin (Hb) (p=0.010), TSI (p=0.001), increased hepcidin (p=0.001), TDBK (p=0.041), leptin (p=0.001), CRP (p=0.001) levels were found in obese children. In 18 cases (%33.3) decreased levels of Hb were detected, while in 8 of these cases (%14.8) the parameters were found compatible with iron deficiency anemia (IDA). Five cases (%9.2) were accepted as anemia of chronic disease. In the obese group the number of patients with IDA was found statistically significantly higher (p=0.032). Besides higher BMI (p=0.001), however decreased hepcidin (p=0.008), and ferritin (p=0.006) levels were detected in anemia patients. Conclusion: In our study obesity was found to be associated with iron deficiency. The effect of hepcidin was shown to be the cause of iron deficiency. Every study to be performed in order to understand the relationship between inflammation, obesity and erythropoiesis will contribute to the development of nutritional, and/or pharmacological therapies with the aim to prevent the onset of iron deficiency in obese patients.
doi:10.5222/buchd.2016.179 fatcat:sed4te6e6nfefpo3jt4kce5oqi