Η οισοφαγική ηλεκτροκαρδιογραφία και βηματοδότηση στην διερεύνηση ασθενών με κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου

George Zaki Dadoush
2007
Η ταχυκαρδία από επανείσοδο στον κολποκοιλιακό κόμβο(AVNRT) και η κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου με συμμετοχή παρακαμπτηρίου δεματίου(AVRT) αποτελούν συχνούς τύπους μεταξύ των παροξυντικών υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών όπου η AVNRT υπολογίζεται ότι αποτελεί περίπου το 60% αυτών. Η AVNRT στην πλειονότητα των περιπτώσεων απαντά σε άτομα τα οποία κατ'εξοχήν είναι υγιή όπου οι παροξυσμοί της ταχυκαρδίας μπορεί να είναι άλλοτε σπάνιοι και μικράς διαρκείας και άλλοτε συχνοί και μερικές φορές
more » ... ριαστικοί" ειδικά όταν δεν ανατάσσονται με απλούς βαγοτονικούς χειρισμούς με αποτέλεσμα οι ασθενείς όχι σπανίως να οδηγούνται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών για την ανάταξη της ταχυκαρδίας. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της αρρυθμίας είναι επιτυχής για την ανάταξή της, αλλά απαιτεί χρόνια φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη των υποτροπών με συχνά μη ικανοποιητικά αποτελέσματα με όλους τους δυνητικούς κινδύνους της χρόνιας αγωγής με αντιρρυθμικά φάρμακα. Ετσι, οι ασθενείς οδηγούνται σε ειδικά κέντρα για την διενέργεια ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης προς περιτέρω διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ταχυκαρδιών τους. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο του Φεβρουαρίου 2002 έως του Νοεμβρίου 2005 στην Β' Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. εις το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με στόχο να διερευνηθεί ο ρόλος της Διοισοφαγικής Ηλεκτροκαρδιογραφίας και Βηματοδότησης στη διερεύνηση ασθενών με ταχυκαρδία από επανείσοδο στον κολποκοιλιακό κόμβο(AVNRT). Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 50 ασθενείς με AVNRT που υπεβλήθηκαν σε διοισοφαγική καταγραφή και βηματοδότηση και σε δεύτερο χρόνο σε αιματηρή ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και ηλεκτροθερμική κατάλυση της βραδείας οδού της κομβικής αγωγής. Μετρήθκαν παράμετροι που αφορούσαν στους μηχανισμούς προκλήσεως και διατηρήσεως της AVNRT κατά τιε δύο μεθόδους(τύπος ταχυκαρδίας, μήκος κύκλου, σημείο Wenckenbach, μεταπήδηση, VA διάστημα). Τα αποτελέσματα έδειξαν ταυτόσημες στατιστικά τιμές των μελετηθησών παραμέτρων με σχεδόν απόλυτη γραμμική συσχέτιση. Με βάση τα αποτελέσματα τ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.68180 fatcat:54hbnd2bzvhmrhzsbm4qi4qyiy