VĂN HỌC VIỆT NAM TRONG TẦM NHÌN ĐÔNG Á – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU CỦA HỌC GIẢ ĐÀI LOAN

Đinh Phan Cẩm Vân
2019 Tạp chí Khoa học  
Đối với một nền văn học, những quan sát từ bên ngoài khiến đối thoại khoa học càng thêm rộng mở, đa chiều. Bài viết bước đầu tổng quan các góc nhìn của học giả khu vực Đông Á về văn học Việt Nam, trong đó bàn sâu hơn những nghiên cứu của học giả Đài Loan. Nghiên cứu của học giả Đài Loan cho thấy những quan niệm mới về khu vực Đông Á, từ đó mang đến cách tiếp cận mới về văn học các nước trong khối văn hóa đồng văn.
doi:10.54607/hcmue.js.16.7.2351(2019) fatcat:agsgus6hzrhgnctcf76e5qcgk4