-147-VENTRICULAR WALL MOTION AND FUNCTION DURING RIGHT VENTRICULAR FREE WALL ISCHEMIA

Hirohisa Yamashita, Tetsuro Imamoto, Hideo Morimoto, Atsushi Obara, Yuichiro Kawamura, Naoyuki Hasebe, Junichi Kato, Takashi Haneda, Katsuyuki Tobise, Sokichi Onodera
1986 Japanese Circulation Journal - English Edition  
doi:10.1253/jcj.50.502_1 fatcat:44tocksq2rcn7fudildiptl5rm