The Procedural Position of Tax Advisor in the Administrative Court Proceedings After the Amendment of Procedural Act
Pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji ustawy proceduralnej

Jolanta Wilk
2016 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Cel -Przedstawienie konsekwencji wprowadzenia przez ustawodawcę do ustawy p.p.s.a. zmian, które weszły w życie 15 sierpnia 2015 roku. Metodologia badań -W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmio tu, analizę przepisów prawa krajowego i orzeczeń sądów administracyjnych. Wynik -Z przeprowadzonej analizy wynika, że ustawodawca, nowelizując ww. ustawę, zrównał pozycję proce sową doradców podatkowych z pozycją adwokatów i radców prawnych.
more » ... niejsza zmiana dotyczy znie sienia powinności sądu do udzielania stronom reprezentowanym przez doradców podatkowych stosownych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczeń o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zanie dbań. Wprowadzone zmiany są bardzo istotne, gdyż mają bezpośredni wpływ na sytuację strony (podatnika) w postępowaniu przed sądem, bowiem skutki działań i zaniechań doradcy podatkowego obciążają samego skarżącego. Oryginalność/wartość -Główną wartością tego opracowania jest przedstawienie aktualnej, syntetycznej wie dzy na temat pozycji procesowej doradcy podatkowego jako pełnomocnika reprezentującego skarżącego (po datnika) przed sądem administracyjnym. Słowa kluczowe: doradca podatkowy, pełnomocnik, sąd Wprowadzenie W celu zapewnienia podatnikowi (zarówno osobie fizycznej, jak i innym przedsiębiorcom) ochrony jego praw w postępowaniu podatkowym niezbędne było umożliwienie zaskarże nia orzeczeń organu podatkowego II instancji poprzez wniesienie na nie skargi do sądu administracyjnego. Sądowa kontrola dotyczy spraw, które rozpatrywane były wcześniej w postępowaniu administracyjnym, gdzie pozycja jednostki była pozycją nierównorzędną w stosunku do pozycji organów administracji publicznej (Kania, 2009, s. 61). W kontradyktoryjnym postępowaniu przed sądem stronami są: skarżący (podatnik) i organ podatkowy, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez * mgr Jolanta Wilk, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
doi:10.18276/frfu.2016.5.83/1-18 fatcat:mhn5w2edzbhlphnqrvol6xe7ku