Colonic Tumor Perforation: Predisposing Factors and Clinical Presentations

Abdullah Bahadir Oz, Hizir Akyildiz, Erdogan Sozuer, Alper Akcan, Muhammet Akyuz, Ismail Biri, Ertan Emek
2013 Turkish Journal of Emergency Medicine  
Objectives Large bowel perforation is a severe complication of colorectal cancer. Despite advances in surgery, antibiotics, and postoperative intensive care, the possibility of bowel perforation remains. The aim of this study was to evaluate the clinical presentation and predisposing factors of colonic perforation due to colorectal cancer. Methods We conducted a retrospective study that included 720 patients that received surgery to treat colorectal adenocarcinoma from June 2009 to May 2013.
more » ... ients were classified into 2 groups: group 1 included patients that received surgery for perforated colorectal cancer, and group 2 was comprised of patients that underwent elective surgery to correct hemorrhagic or obstructing colon cancer. Perforation at the tumor site was defined as a perforation in the immediate vicinity of the primary tumor. Medical records were retrospectively analyzed. A p-value less than 0.05 was statistically significant. Results Of all 720 patients, 28 qualified for placement into group 1 and 692 patients qualified for placement into group 2 (0.00389%, 95% confidence interval 0.0270-0.0556). No statistically significant difference was observed between groups in terms of demographic data, tumor differentiation, histological and nuclear grades, and local invasion. However, presence of perineural invasion, peritonitis carcinomatosa, and T4 stage classification were significantly different between groups 1 and 2 (p<0.001). Conclusions Risk factors for perforation due to colon cancer include presence of tumor perineural invasion, peritonitis carcinomatosa and T4 stage classification. This presentation may be utilized clinically to help guide and anticipate appropriate treatment. ÖZET Amaç Kolon perforasyonu, kolorektal kanserlerde kötü sonuçları düşündüren bir komplikasyondur. Cerrahi, antimikrobiyal tedavi ve ameliyat sonrası yoğun bakım uygulamalarında ilerlermeler olmasına rağmen bu durum kaçınılmaz şekilde devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı kolorektal tümör perforasyonlarında predispozan faktöleri, klinik bulgu ve semptomları değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem Haziran 2009-Mayıs 2013 tarihleri arasında kolorektal kanser nedeni ile ameliyata alınan 720 olgu geriye dönük olarak incelendi. Olgular iki gruba ayrıldı. Kolorektal kanser perforasyonu nedeni ile ameliyat edilen olgular grup 1, elektif ya da tümör tıkanıklığına bağlı veya kanama nedeni ile ameliyat edilen olgular ise grup 2 olarak ifade edildi. Tümör alanındaki peforasyon, primer tümörün olduğu yerde oluşan peforasyon olarak tanımlandı. Olgulardan elde edilen klinikopatolojik ve tıbbi verilerin analizi yapıldı. P<0.05 değeri istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular Yedi yüz yirmi olgu arasında 28 (%0.00389, %95 güvenlik aralığı 0.0270-0.0556) olgu kolorektal tümör perforasyonu nedeni ile ameliyat edildi ve grup 1' i oluşturmakta idi. Diğer 692 olgu ise ile grup 2'yi oluşturmaktaydı. Grup 1'de en çok görülen şikayet ani başlayan karın ağrısı tespit edildi. Her iki grup arasında demografik veriler, tümör faklılaşması, histolojik ve nüklear evresi açısından anlamlı bir fark görülmedi. Perinöral invazyon, peritonitis karsinomatoza ve T4 evre açısından ise gruplar arasında anlamlı fark tespit edildi (p<0.001). Sonuç Perinöral invazyon, peritonitis karsinomatoza ve T4 evre kolorektal tümör perforasyonu için istatiksel olarak anlamlı klinikopatolojik faktörler olduğunu saptadık. Anahtar sözcükler: Kolorektal; peritonitis karsinomatoza; tümör perforasyonu.
doi:10.5505/1304.7361.2013.35555 fatcat:44epv7ouwjadbnsx5lfka4pr54