Special issue on multimedia recommendation and multi-modal data analysis

Xiangnan He, Zhenguang Liu, Hanwang Zhang, Chong-Wah Ngo, Svebor Karaman, Yongfeng Zhang
2019 Multimedia Systems  
doi:10.1007/s00530-019-00639-3 fatcat:z2qpdombobf4zonjjpe5pvfqrm