Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου με τίτλο «Le bilan», από το βιβλίο «Les sociétés commerciales»των Michel Germain & Véronique Magnier

Βασιλεία Μιχαήλ Σαράφη
2017
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση του αποσπάσματος με τίτλο «Le bilan» από το βιβλίο Les sociétés commerciales των Michel Germain και Véronique Magnier, από τη γαλλική στην ελληνική γλώσσα. Το προς μετάφραση κείμενο ανήκει στο θεματικό πεδίο του γαλλικού λογιστικού δικαίου και έχει ως σκοπό να πληροφορήσει τους αναγνώστες του για τη δομή και τις διαδικασίες σύνταξης του ισολογισμού της ανώνυμης εταιρίας, καθώς και για το νομικό πλαίσιο που τις ρυθμίζει. Στην εισαγωγή
more » ... αρουσιάζονται βασικές νομικές και λογιστικές έννοιες οι οποίες συναντώνται συχνά στο κείμενο με σκοπό την καλύτερη κατανόησή του από τους αναγνώστες. Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο σε αντιστοιχία με το μετάφρασμα, το γλωσσάρι το οποίο περιλαμβάνει γαλλικούς και αγγλικούς όρους και την ελληνική απόδοση αυτών και έπεται η τεκμηρίωση ορισμένων όρων οι οποίοι ανήκουν στο θεματικό πεδίο της λογιστικής προκειμένου να αιτιολογηθούν οι μεταφραστικές επιλογές. Στη συνέχεια, γίνεται μια γλωσσική και υφολογική παρουσίαση του κειμένου, αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τα στάδια της μετάφρασης και τεκμηρίωσης και τέλος περιγράφονται ορισμένες μορφοσυντακτικές, λεξιλογικές-σημασιολογικές και πραγματολογικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Αντί επιλόγου παραθέτονται χρήσιμα συμπεράσματα για τη μετάφραση νομικών και οικονομικών κειμένων
doi:10.26262/heal.auth.ir.294475 fatcat:hfbcmz2lajhxrmwtyjweyzxsu4