Kožna preosetljivost i ventilacijska funkcija kod radnika u kožarskoj industriji

Rodna Jordanova, Olivera Jordanova
2017 Respiratio  
Cilj: Cilj ispitivanja je da se determinira kožna preosetljivost sa specifičnih alergena sa radne sredine i da se proceni suodnos između kožne preosetljivosti i ventilasijske funkcije kod radnika u kožarskoj industriji. Materijal i metode: Ispitivana je grupa od 80 radnika, od muškog i ženskog pola, direktno uključeni u prerade kože, sa prosječne dobi od X=45.28 5.93god., i prosječne profesionalne ekspozicije od X=19.64  6.54god., a kao kontrolna grupa izabrani su 32 radnika iz raznih profila
more » ... koji ni su uključeni u procesu prerade kože. Kog ispitivanih radnika urađeni su kožni testovi sa specifičnih alergena sa radnog mesta po prick metodi. Ispitivana je samo prva faza disanja-plućne ventilacije sa spirometriskog testiranja, pri što je korišćen aparat SPIROSET-3000. Za statistička analiza podataka korišćen je Student-t -test i  2 -test. Rezultati: Sa istraživanjem utvrdili smo pozitivne kožne preosetljivosti od I tipa na dva specifična alergena iz radnog mjesta, kod 29(36.25%) od eksponiranih radnika. Sa visok stepen alergiske preosetljivosti izdvajaju se alergeni, dlake psa kod 14(17.50%) radnika, dlake mačke kod 10(12.50%), dlake ovce i pamuk po 8(10.00%)radnika, vune 5(6.25%), a zatim slede alergeni dlake zeca i sintetika po 3(3.75%) radnika. Dokazalo se da eksponirani kožni radnici češće reaguju sa pozitivnih kožnih prick testova na apliciranih specifičnih alergena sa radnog mesta, u odnos na neeksponiranih radnika. Pri proceni soodnosa između kožne preosetljivosti i hroničnog efekta zaprašenosti na ventilacijske funkcije, utvrđeno je da hronično djelovanje zaprašenosti na ventilasijske funkcije, statistički značajno češće je kod eksponiranih kožarskih radnika sa pozitivnih kožnih testova, u odnos na neeksponiranih radnika za spirometriskog parametra MMF (p<0.05), dok kod eksponiranih kožarskih radnika sa negativnih kožnih testova, hronično djelovanje zaprašenosti na ventilasijske funkcije, statistički značajno češće je za spirometriskih parametra VC, FEV 1 , MMV, MMF, FEF 75 i FEF 50 (p<0.01; p<0.001), u odnos na neeksponiranih radnika. Zaključak: S našeg istraživanjem dokazalo se da krznena prašina može da uzrokuje oštečenje plućne funkcije kod radnika u kožarskoj industriji. Radnici kod kojih utvrdit će se respiratorno obolenje, pretstavljuju rizična grupa i trebaju se navreme otstraniti iz radnih mjesta gde su direktno uključeni u procesu prerade kože, sa prekin profesionalne ekspozicije. Ključne riječi: ventilacijska funkcija, kožarska industrija, kožni prick testovi, kožarski radnici,profesionalna ekspozicija. Naučni članak Respiratio 2017; 7 (1-2): 53-58 58 allergens, a fibre of rabbit, synthetic 3 (3.75%) workers. It was proved that, the exposed skin workers, more often reat with positive skin prick tests of the using specific allergens from the working place, against the non-exposed workers. At the corelation between the skin sensibility and chronical effect to cover with dust of the ventilation functions were statistic more significant at the exposed tanerry workers with possitive skins tests againts, non-exposed workers, for spirometrical parameter MMF(p<0.05), while at the exposed tannery workers with negative skin tests the chronical influence at the cover with dust of the ventilation function is statistic more significant for spirometrical parameters VC, FEV 1 , MMV, MMF, FEF 75 and FEF 50 (p<0.01; p<0.001), against non-exposed workers. Conclusion. With our examination we proved that the skin dust can raised demaged the respiratory functions at the workers in tannery industry. At the workers in who will be determinate a respiratory disease, they request a risk group, and it was necessary to stay out of his working places, where they are directly involved in the proces of the leather treatment, as well as to stop they are professional exposition.
doi:10.26601/rsp.aprs.17.8 fatcat:nkkj4mnr3vaclo7lz3v7rowapu