Het voorstel van Delden c. s

J. Kappeyne van de Coppello
1884 De Economist  
Hot voorstel van Delden, dat straks op hot Binnenhof in behandeling komt, bracht mij eene nude kennis in herinnering. Bij Ken. boodschap van 19 Juli 1848 werd nan de Tweede Kamer een ontwerp van wet toegezonden, houdende belasting op de bezittingen en op de iukomsten van ambten, waehtgelden en pensioenen. Eersteling van den minister van finantieu v. Bosse (teen hog slechts tijdelijk) werd her zoo ongunstig ontvangen, dat de regeering her 19 Aug. 1848 weer introk. (*) Van dat "ontwerp bevat hot
more » ... "ontwerp bevat hot voorstol v. Delden none navolging, doch, bedrieg ik mij niet, geene gelukkige. Her onderwerpt insgelijks de ingezetenen ann eene belasting, geheven naar twee6rlei grondslag: hot bezi~ en zekere verdiensten, doeh houdt die twee belastingen niet, gelijk in 1848, uiteen. De eerste grondslag is natuurlijk de hoofdzaak. Ieder wordt op oudejaarsavond als her ware in zijn sterfhnis gezet en meet handelen, als had hij eene memorie van aangifte veer eene successiebelasting onder de levenden op te maken. A] war hij geldswaardig bezit, aan derden zou kunnen verkoopen en cedeeren of waarop zijne sehuldeischers exeeutoriaal beslag zouden kunnen leggen, meet hij stuk veer stuk opteekenen en er de waarde van schatten; daarna berekenen war zijne gezamenlijke schuldeischers van hem te goed hebben en her passief van her ac~iefaftrekken. Van her batig overschot betaalt hij iets moor dan een stuiver van de honderd gulden, te weten vijf en eea kwar~ ce~z/s. Noehtans niet ten volle, want hij nag lien gulden v~f/ig ceuls inhouden, zoodat eerst~ als hij daarboven komt~ hot tarieI begint te werken. Aanslagen beneden een gulden worden eehter niet uitgetrokken. Eerst wie een zuiver actief van twee en twintig duizend gulden aangeeft~ komt op her kohier veer een gulden v iif cents, war daarna veer elke honderd gulden (*) Bijbl. 47]48, 541--547.
doi:10.1007/bf02182084 fatcat:xwn2wcekxfdtlgfyo5ghzll72a