Wpływ instrumentu quantitative easing Rezerwy Federalnej na wybrane kursy walutowe

Hanna Kołodziejczyk
2014 Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny  
WpłyW instrumentu quantitative easing rezerWy Federalnej na Wybrane kursy WalutoWe Globalny kryzys finansowy, za którego symbol można uznać upadek banku Lehman Brothers, stał się dla wielu banków centralnych, w tym Rezerwy Federalnej, impulsem do zastosowania wcześniej niespotykanego na tak dużą skalę ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej. Program skupu aktywów wywarł na rynek skutek na dwóch płaszczyznach. z jednej strony dostarczył płynność poszczególnym segmentom rynku finansowego, a z
more » ... rugiej -wpłynął na popyt nominalny, a za jego pośrednictwem przeciwdziałał załamaniu gospodarczemu w wyniku zahamowania akcji kredytowej. jednocześnie działania te wywołały ze strony polityków i ekonomistów oskarżenia o celowe doprowadzenie do zwiększenia konkurencyjności produktów amerykańskich, w efekcie aprecjacji walut obcych. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu analiza ma na celu zbadanie wpływu zastosowania przez Rezerwę Federalną (Fed) niestandardowych instrumentów z zakresu quantitative easing (Qe) na kursy wybranych walut. W szczególności poszczególne fazy działań Rezerwy Federalnej, znane powszechnie jako Qe1, Qe2 i Qe3, porównane zostaną pod kątem wywoływania efektu prowadzącego do osłabienia wartości dolara amerykańskiego i aprecjacji walut obcych w wyniku zastosowanego na dużą skalę zasilenia rynków finansowych. Przeprowadzona analiza umożliwi prowadzenie dalszych badań nad efektami podejmowanych przez banki centralne działań antykryzysowych. i. Czynniki kształtująCe kurs WalutoWy nominalny kurs walutowy powszechnie definiowany jest jako cena jednej jednostki waluty wyrażona w jednostkach innej waluty. Wahania kursu walutowego mogą mieć charakter aprecjacji lub deprecjacji, rewaluacji lub dewaluacji. Wzrost wartości waluty krajowej określa się mianem aprecjacji, natomiast spadek wartości -deprecjacją. zjawiska te mają charakter rynkowy. Poziomy kursów walut oraz ich wahania mają istotne znaczenie dla wielu elementów gospodarki krajowej. na poziomie makroekonomicznym decydują o strukturze bilansu handlowego danego kraju, a na poziomie mikroekono-
doi:10.14746/rpeis.2014.76.4.18 fatcat:eklzj26oivb53m33qbt22wxofm