Η όψη στην Ελληνική ως Γ1/Γ2: πειραματική διερεύνηση και εφαρμογές για τη διδακτική πρακτική

Μαρία Ι. Σουκαλοπούλου
2021
Η παρούσα διατριβή διερευνά τις αναπαραστάσεις και τους μηχανισμούς που υιοθετούν διαφορετικές ομάδες ομιλητών της Ελληνικής κατά την επεξεργασία των διαφορετικών συνθηκών πραγμάτωσης της συνοπτικής μορφολογίας της όψης. Οι ερευνητικές υποθέσεις εξετάστηκαν υπό το πρίσμα μοντέλων επεξεργασίας της κλιτικής μορφολογίας και συγκεκριμένα των συνδετιστικών μοντέλων απλού μηχανισμού (Rumelhart & McClelland 1986), των μοντέλων αποδόμησης απλού μηχανισμού (Yang 2002, Stockall & Marantz 2006) και των
more » ... τέλων διπλού μηχανισμού (Clahsen 2006). Η ερευνητική μελέτη διεξήχθη με τη χορήγηση δύο πειραματικών δοκιμασιών, ενός πειραματικού έργου διατροπικής προέγερσης με λεξική απόφαση και ενός πειραματικού έργου εκμαίευσης της συνοπτικής όψης με ρήματα και ψευδορήματα. Στα πειραματικά έργα συμμετείχαν 51 ενήλικες φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής, ηλικίας 20–26 ετών, 54 μονόγλωσσα παιδιά φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής και 27 διαδοχικά δίγλωσσα παιδιά (Γ1 Τουρκική), ηλικίας 9–12 ετών. Τις πειραματικές συνθήκες αποτέλεσαν: (α) η συνθήκη S που περιλαμβάνει ρήματα με τον δείκτη /-s/ και φωνολογικά προβλέψιμες εναλλαγές, π.χ. é trek s a, (β) η συνθήκη ΕΝΛΓ_ΘΕΜ που περιλαμβάνει ρήματα χωρίς τον δείκτη /-s/ και μη προβλέψιμες φωνολογικά εναλλαγές, π.χ. zést-an a, και (γ) η συνθήκη ΕΝΛΓ_ΘΕΜ_S που περιλαμβάνει ρήματα με τον δείκτη /-s/ και μη προβλέψιμες φωνολογικά εναλλαγές, π.χ. é pek s a. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε για τους ενήλικες την αποδόμηση των συνοπτικών θεμάτων στα μορφολογικά τους συστατικά συνηγορώντας υπέρ των μοντέλων αποδόμησης. Tα μονόγλωσσα παιδιά δεν διαφοροποιήθηκαν ποιοτικά από τους ενήλικες στις συνθήκες S και ΕΝΛΓ_ΘΕΜ_S, ενώ έδειξαν μειωμένη ευαισθησία στη μορφολογική σύσταση των ρημάτων της συνθήκης ΕΝΛΓ_ΘΕΜ. Τέλος, τα διαδοχικά δίγλωσσα παιδιά φάνηκε να υιοθετούν κοινές αναπαραστάσεις με τα μονόγλωσσα παιδιά στη συνθήκη S, ενώ διαφοροποιήθηκαν στις συνθήκες εναλλαγής θέματος, οι οποίες φαίνεται να εξαρτώνται περισσότερο από το αναπτυσσόμενο Λεξικό. Στο εφαρμοσμένο μέρος της διατριβής τα πειραματικ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.335541 fatcat:xyqimscntvdphjdxvevtsjba6y