[Recenzja]: Bogumiła J. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 508

Piotr Szlufik
2015 Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne  
Recenzja]: Bogumiła J. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 508. Sztuka to świadectwo ludzkiej myśli, uczuć, pragnień, umiejętności praktycznych, wiedzy oraz odbicie wymiaru duchowego. Wpisana w różne epoki, towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat, ukazując różne oblicza stylów oraz geniuszu artystów. Materialnym dowodem tego są zabytki oraz liczne muzea. Często ich depozytariuszami są
more » ... y prywatne lub różne podmioty (np. Kościoły czy związki wyznaniowe). Opieka nad takimi obiektami nie tylko wymaga znacznych nakładów finansowych, ale i odpowiedniej wiedzy. Zwiedzając zabytki sakralne i świeckie, często można dostrzec rozwiązania błędne, szpecące, a nawet prowadzące do poważnego uszkodzenia lub zniszczenia cennych budowli i przedmiotów. Wielu właścicieli i gospodarzy obiektów zabytkowych nie posiada odpowiedniego przygotowania intelektualnego oraz kwalifi kacji do właściwej nad nimi opieki; nie znają wymaganych prawem procedur; czasem brak im wystarczających środków materialnych, by prowadzone prace remontowe wykonać rzetelnie i kompleksowo. Rodzi się zatem wiele ważnych pytań: jak dbać o obiekty zabytkowe? Na co powinni zwrócić uwagę właściciele zabytków? Jakie prace można wykonać samodzielnie, a jakie trzeba zlecić fachowcom? W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania przychodzi książka Bogumiły Rouby pt. Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży. Autorka -profesor doktor kwalifi kacji II stopnia -jest kierownikiem Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej w Toruniu, zajmuje się praktyką konserwatorską, prowadzi zajęcia dydaktyczne. Jest również rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członkiem grup eksperckich oraz laureatką wielu nagród (m.in. medal Pro Ecclesia et Pontifi ce w 2010 r.). Wspomniana publikacja ukazała się w 2014 r. i została wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest to już drugie wydanie książki z 2000 roku, której pierwsza edycja nosiła tytuł: Pielęgnacja świątyni. Książka dla księży. Obecna wersja publikacji została poszerzona o zagadnienia dotyczące konserwacji malarstwa oraz rzeźby polichromowanej, klimatu
doi:10.31743/abmk.12046 fatcat:oz4ooccg7zevraskm4xzdn3sp4