RADICAL SCAVENGING ACTIVITY OF TREE SAPS FROM THE PODKARPACIE REGION
Aktywność przeciwrodnikowa soków drzewnych z terenu Podkarpacia

Maciej Bilek, Agnieszka Siembida, Kinga Stawarczyk, Ewa Cieśłik
2015 Zywnosc Nauka Technologia Jakosc/Food Science Technology Quality  
AKTYWNOŚĆ PRZECIWRODNIKOWA SOKÓW DRZEWNYCH Z TERENU PODKARPACIA S t r e s z c z e n i e W pracy oznaczono zawartość związków fenolowych ogółem oraz zdolność do wygaszania wolnego kationorodnika ABTS •+ soków drzewnych ośmiu gatunków drzew: brzozy zwisłej in. brodawkowatej (Betula pendula Roth.), brzozy omszonej (Betula pubescens Ehrh.), grabu pospolitego (Carpinus betulus L.), klonu zwyczajnego (Acer platanoides L.), klonu jesionolistnego (Acer negundo L.), orzecha czarnego (Juglans nigra L.),
more » ... Juglans nigra L.), olszy czarnej (Alnus glutinosa Gaertn.) i wierzby białej (Salix alba L.). Największą średnią zawartość sumy związków fenolowych (3,7 mg GAE/100 ml), jak również najwyższą średnią aktywność przeciwrodnikową (8,82 % RSA) oznaczono w soku orzecha czarnego. Z kolei najmniejszą średnią zawartość sumy związków fenolowych (1,56 mg GAE/100 ml) i najniższą średnią aktywność przeciwrodnikową (1,36 % RSA) stwierdzono w soku z grabu pospolitego. Wykazano także korelację pomiędzy zawartością związków fenolowych w soku z klonu jesionolistnego a jego aktywnością przeciwrodnikową. W przypadku sześciu gatunków drzew wykazano zależność pomiędzy ich wiekiem a sumą związków fenolowych w analizowanych sokach. Większa zawartość tych związków występowała w sokach starszych drzew. Tym niemniej dowiedziono, że soki drzewne, w porównaniu z innymi produktami spożywczymi, są stosunkowo ubogim źródłem związków o charakterze przeciwutleniającym. Słowa kluczowe: soki drzewne, związki fenolowe, aktywność przeciwrodnikowa, żywność prozdrowotna Wprowadzenie Soki drzewne pozyskiwane są na terenie Ameryki Północnej, Europy Wschodniej i Północnej oraz Azji [5, 9, 11, 19] . Najczęściej zbierane są z klonów (Acer ssp.) oraz brzóz (Betula ssp.) i zwykle spożywane w świeżej postaci. Mogą również służyć do Dr n. farm. M. Bilek, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4, mgr inż. A. Siembida, prof. dr hab. inż. E.
doi:10.15193/zntj/2015/101/063 fatcat:wmd2bbomyzdjph3srjg4qpoty4