Türkçe planlanmamış sözlü söylemde boş artgönderimlerin görünümü

Bilge Öztürk
2010 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi  
Çince söylemde Pu (1997) , niceliksel söylem çözümlemesi yöntemini kullanarak, Çincedeki boş artgönderiminin dağılımının iddia edildiği gibi serbest olmadığını, aksine büyük ölçüde edimbilimsel-anlambilimsel ve söylemsel etmenler tarafından kısıtlandığını ileri sürmektedir. Pu'nun bu savından hareketle çalışmamızın amacı, Türkçede boş artgönderimlerin görünümü ve dağılımlarını etkileyen anlambilimsel, edimbilimsel ve söylemsel etmenleri ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmamızın veri
more » ... abanı, NTV'de yayınlanan Yakın Plan adlı programdan rastgele seçilmiş üç program metninden oluşmaktadır. Söz konusu program metinleri kaydedilip yazıya dökülerek elde edilmiş ve her metin tümceler halinde numaralandırılmıştır. Ardından her tümce niceliksel çözümleme yöntemiyle incelenmiştir. Niceliksel çözümleme yöntemi bağlamında artgönderimin görünüm ve dağılımını ortaya koymayı amaçladığımız bu çalışmanın veri tabanı üzerinde uygulanacak 4 farklı ölçüt (i) Metinlerde gözlemlenen tam AÖ, adıl ve boş artgönderimlerin sayısal dağılımları (ii) Metinlerde gözlemlenen tam AÖ, adıl ve boş artgönderimlerin farklı dilbilgisel konumlardaki dağılım sıklıkları (iii) [+insan] anlambilimsel özelliği ve boş artgönderim ve (iv) Konusallık ve boş artgönderim olarak belirlenmiştir. Çözümlemenin ilk bölümünde, metinlerde görülen boş artgönderimlerin dağılımı türlerine göre istatistiksel olarak hesaplanacak, ardından bu boş artgönderimlerin Özne ve Nesne konumlarında görülme sıklıkları saptanacaktır. Pu (1997) çalışmasında konusallığın Çince söylemde Özne konumunda boş artgönderimin yoğun olarak
doaj:e95687c23a33426f8daa0ee8ec110b8e fatcat:7lhk5bj3gje57a5j35wvifl5uy