Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketiminin Çevresel Kalite Üzerindeki Etkisi: E-7 Ülkeleri Örneği

Fahrettin PALA, Abdulkadir BARUT
2021 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Bu çalışmanın amacı E-7 ülke ekonomileri için (Türkiye, Hindistan, Çin, Brezilya, Endonezya, Rusya ve Meksika) finansal gelişmenin, ekonomik büyümenin ve enerji tüketiminin çevresel kalite üzerindeki etkisini 1990-2014 yılları arasında verileri kullanarak analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, çevre kalitesi ölçütü olarak, kişi başına düşen karbondioksit emisyonu (CO2), finansal gelişme ölçütü olarak, özel sektöre verilen kredilerin GSYİH'ya oranı, ekonomik büyüme ölçütü olarak, ekonomik
more » ... ümede meydana gelen yıllık artış ve enerji tüketimi ölçütü olarak da kişi başına petrol tüketimi değişkenleri kullanılmıştır. Değişkenlerin analizinde panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. İlk önce değişkenlerde ve modellerde yatay kesit bağımsızlığını test etmek için Breusch ve Pagan
doi:10.18037/ausbd.959225 fatcat:44of2eu6h5crjo3dy3v2v6dnvm