Νιϰηφόρος Κάλλιστος Ξανϑόπουλος

A. Παπαδόπουλος-Κεραμύς
1902 Byzantinische Zeitschrift  
1£| αφορμής της ένταν&α καταχωρίσεως ολίγων τίνων πονηματίων τον Νικηφόρου Καλλίβτον τον ΒανΰΌπούλον πρώτον μίν οημειούμε&α Ζβα περί αυτόν διορ&ώβεως xal βνμπληρώβεως εχονοιν ανάγκην εν τη Geschichte der byz. Litteratur, είτα δε τα αρμόζοντα τοις ολίγοις έκείνοις πονηματίοις. Ως προς τον βίον τον Νικηφόρον όφείλομεν να δμολογήόωμεν, ότι τοντον παντός Άλλον λεπτομερέατερον ΰννέγραψεν ό μακαρίτης αρχιμανδρίτης Κύριλλος δ Αθανασιάδης εν τοις έκτενέΰιν αυτόν προλεγομένοις, τοις προταχ&εΜιν εν τη
more » ... όοει της ζαν&οπονλείον ερμηνείας είς τους αναβαθμούς της 'Οκτωήχον (εν Ίεροβολύμοις 1862, 6. κα'-|a')· κα& faov δ 9 άφορα προς τα ήδη έκδεδομένα πονήματα τον Νικηφόρον, πάντως πρέπει να μνημονεν&ωοιν εν τη Geschichte der byz. Litteratur τα επόμενα' πρώτον ή περί τον ναοϋ της Ζωοδόχον Πηγής όνγγραφή, %τις ύπο τον Krumbacher έόημείώ&η ως £τι τύποις ανέκδοτος (6. 293), είναι κατά τον Cod. Vindob. histor. 103 (Nessel) έκδεδομένη εν Βιέννη ίτει 1802-ω* ή δ^ της εκδόσεως ταύτης επιγραφή έχει οντω' "Νικηφόρον \ Καλλίβτον \ τον Βαν&οπονλον,\ περί 6ν6τά-6εως τον ΰεβαόμίον νϊκον \ της εν Κων6ταντινονπ6λει Ζωο\δόχον Πηγής καΐ των εν αύτφ \ ύπερφνώς τελεα&έντων \ &ανμάτων. \ καΐ \ 6 β£ος τον εν &γίοις \ Κλήμεντος \ άρχιεπιβκόπον Βονλγαρίας, όνγγραφείς \ παρά τον αγιωτάτον άρχιεπιΰκόπον \ της Πρώτης Ίονότινιανής κνρίον \ Θεοφνλάκτον. \ νυν \ πρώτον τύποις εκδοθέντα. \ έπιόταβία \ 9 4μβρο0ίον ίερομονάχ. τον Παμπέρεως. \ ,αωβ." 8°*, όελίδες 140. Επιτομή της ανγγραφης ταύτης τον Νικηφόρον εις νέαν έλληνικήν γλω66αν έζεδόϋη τρίς εν Κωνόϊαντινονπόλει. Ή πρώτη αυτής εχδοόις, fyv ημείς έτι δίν εΐδομεν, έόημειώ&η όντως ύπο 'Λνδρέον Παπαδοπούλον-Βρετον' ^Νικηφόρον Καλλίότον τον 3<*ν&οΑονλον σύγγραμμα περί όνότάόεως τον όεβαόμίον Οίκον της εν Κπόλει Ζωοδόχον Πηγής, καΐ των εν αντω ύπερφνως τελεσ&έντων &ανμάτων. Μεταφραό&ΐν μίν εν επίτομη είς την άπλήν διάλεκτον προς κατάληψιν των άπλονότέρων. Έπι&εωρηΰ^ν Α^9 καΐ ως οίον τε επί το βέλτιον μετενεχ&ΐν παρά τίνος εύόεβονς Ίατροφιλοαόφον. Νυν δε τύποις έκδο&ΐν δι 9 εσόδων καΐ δαπάνης τον Brought to you by |
doi:10.1515/byzs.1902.11.1.38 fatcat:e4hctk6jqjhazjbr5vbbvdagkm