POSITIVE INTENSIVE CARE

Fatma DEMİR KORKMAZ, Filiz KABU HERGÜL
2015 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES  
Öz: Yoğun bakım üniteleri (YBU) yaşamı tehdit altında olan bireylere çok sayıda yaşam kurtarıcı teknolojik araç gereçlerin kullanıldığı, disiplinler arası bir ekip yaklaşımının zorunlu olduğu bakım merkezleridir. Yoğun bakım ünitesinde yaşam fonksiyonları için destek gereken, kendi gereksinimlerini karşılayamayan ve özel bakım gerektiren hastalar yatmaktadır. Yoğun bakım ünitelerinin ortam özellikleri hastalarda strese neden olabilmekte, hastalara duyusal değişiklikler, uykusuzluk, yer-zaman
more » ... antasyon bozukluğu gibi sorunlar yaşatabilmektedir. Hastalarda rahatsızlığa neden olan ortam özelliklerinin tanımlanması belirtilen bu sorunların önlenmesi açısından önemlidir. Bu doğrultuda yoğun bakım ünitesi gibi özel bir birimde çalışan hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu derlemede hemşirelik bakımının kritik önem taşıdığı yoğun bakım ünitelerinde; fiziksel çevre, duygusal çevre, tamamlayıcı atmosfer özellikleri ve hastalar üzerindeki etkileri literatür doğrultusunda tartışılmıştır. Abstract: Intensive Care Units (ICU) are the care centers, in which many technological devices are used to save the lives of individuals who have a close brush with death and where an interdisciplinary team approach is compulsory. Patients who need support for their life functions, who are unable to meet their needs and need a special care are hospitalized in intensive care units. Environmental features of intensive care units may cause stress in patients and make them experience some problems like sensual changes, restlessness and the disorder of time-place orientation. The determination of environmental features that cause the disorder in patients is important in terms of preventing the aforementioned problems. Accordingly, nurses working in special units like intensive care units have important responsibilities. This study discusses the physical environment, emotional environment and supplementary atmosphere features and their effects on patients in intensive care units where the nursing care is very important, in line with literature. Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir. Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices UHD www. khsdergisi.com
doi:10.17371/uhd.2015514474 fatcat:7znfg6bo3bernco3xwnth2f7ze