Comparing the effects of silver sulfadiazine and cerium nitrate silver sulfadiazine on burn-wound healing and survival rate of rat animal model

Latifi Nur-Ahmad, Fatemi-DokhtCharuk Mohammad-Javad, Salahi-Kajur Ali-Asghar, Hedayatpour Azim
2019 Journal of Surgery and Medicine  
How to cite / Atıf için: Nur-Ahmad L, Mohammad-Javad FD, Ali-Asghar SK, Azim H. Comparing the effects of silver sulfadiazine and cerium nitrate silver sulfadiazine on burn-wound healing and survival rate of rat animal model. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is properly cited. The
more » ... erly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal. Abstract Aim: Current studies about burn therapy are focusing on survival rate of patients with severe burned. So, here we aim to assess the effects of cerium nitrate silver sulfadiazine (CN+SSD) and compare with SSD ointment on mortality and burn healing in rat animal model. Methods: Twenty rats were used in this study. After inducing burn wounds on back skin of animals, they were classified into two groups randomly. In one group, SSD was administrated topically immediately after inducing burn wound and in the other the combination of CN+SSD was applied. The treatments in both groups were continued as administration of the ointments two times per day for 28 days. Animal's weight and wound sizes were measured 7, 14, 21 and 28 days after burn induction in all animals. The mortality of rats as well as their wound histopathology was also evaluated. Results: On day 28, wound's average size was decreased to 25 and 27% of initial area in SSD and CN +SSD groups, respectively. In CN+SSD group, the wound size was not smaller than SSD group significantly. Histological comparison has demonstrated no significant differences between CN+SSD group and SSD treated. Conclusion: The results of our study did not show any differences between CN+SSD and SSD topical treatments in terms of wound healing and mortality rate in rat animal model significantly. Öz Amaç: Yanık tedavisi ile ilgili güncel çalışmalar, ciddi yanık hastalarının hayatta kalma oranlarına odaklanmaktadır. Bu nedenle, burada seryum nitrat gümüş sülfadiazin (CN+SSD) etkilerini değerlendirmeyi ve sıçan hayvan modelinde SSD merhem ile mortalite ve yanık iyileşmesi arasındaki karşılaştırmayı hedefledik. Yöntemler: Bu çalışmada 20 rat kullanıldı. Hayvanların arka derisinde yanık yaraları indüklendikten sonra rastgele iki gruba ayrıldı. Bir grupta SSD, yanık yarasının indüklenmesinden hemen sonra topikal olarak uygulandı ve diğerinde CN+SSD'nin kombinasyonu uygulandı. Her iki grupta da, merhemlerin 28 gün boyunca günde iki kez uygulanmasına devam edildi. Animalin ağırlık ve yara ebatları, bütün hayvanlarda yanma indüksiyonundan 7, 14, 21 ve 28 gün sonra ölçüldü. Sıçanlardaki ölümlerin yanı sıra yara histopatolojileri de değerlendirildi. Bulgular: 28. günde, yaranın ortalama büyüklüğü sırasıyla SSD ve CN+SSD gruplarında başlangıçtaki alanın %25 ve %27'sine düşürüldü. CN+SSD grubunda yara büyüklüğü SSD grubundan anlamlı derecede küçük değildi. Histolojik karşılaştırma, CN+SSD grubu ile tedavi edilen SSD arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, sıçan hayvan modelinde CN+SSD ve SSD topikal tedavileri arasında yara iyileşmesi ve mortalite oranı açısından anlamlı bir farklılık göstermedi. Anahtar kelimeler: Deri yanığı, Seryum nitrat gümüş sülfadiazin, Yara iyileşmesi, Mortalite, Hayvan modeli J Surg Med. 2019;3(6):433-436. Burn-wound healing and survival rate of rat animal model P a g e / S a y f a | 434
doi:10.28982/josam.515121 fatcat:pahzbtcjvfhebpfur4iz6udp2u