Synergy of waste glass powder and waste rubber: a research on loading, perseverance and morphological features of unburnt fly-ash-based masonry units
Sinergija odpadnega steklenega prahu in odpadne gume: raziskava obremenitev, obstojnosti in morfoloških značilnosti zidnih enot na osnovi nezgorelega dimniškega pepela

S. Praburanganathan, S. Chithra
2020 Materiali in Tehnologije  
In the current context of the construction sector, the prospect and promotion of diverse industry and municipal waste-based materials are affianced to advance eco-friendly and more sustainable products. With this motto, the study aimed to investigate the synergistic effects of utilizing the crumb rubber from discarded waste tyres and finely ground glass powder from municipal waste glass in the production of unburnt bricks engaging a uniaxial pressing technique. The experiments conducted by
more » ... s conducted by mixing the rubber aggregates at 0-25 % with the stone dust and glass powders were blended with 0-25 % with the fly ash. The fly ash and stone dust volumes were fixed as 60 % and 25 %. The elemental composition of the raw materials and the morphology were studied using EDS and SEM. The physio-mechanical properties such as dry density, compressive strength, split tensile, modulus of rupture and perseverance studies such as water absorption, initial rate of absorption, capillary water-absorption coefficients using sorptivity study, efflorescence and direct UPV measurements evaluated and the results presented. In contrast to the earlier studies reported in the literature for the usage of rubber aggregates, the results of the current study reveal that the usage of rubber aggregates synergistic with glass powder enhance the compressive strength, split tensile and modulus of rupture of 2 %,11 % and 16 % for the substitute level of 10 % of both the waste materials. The better correlation observed in direct UPV Measurements with compressive strength. The density of the final developed products shows an 11 % reduced density for the optimum addition of both the materials leads to lightweight brick production. Saturated water absorption of the developed mixes were within the limits prescribed by Indian thresholds. The developed materials fulfill the requirement of Indian specifications to use as masonry units. Glede na trenutne trende v gradbeni{tvu, pospe{evanje ostale industrije in obilico odpadnih materialov, ki nastajajo v mestih, je potrebno najti in razvijati nove ekolo{ko napredne in bolj trajnostno naravnane proizvode. Avtorji so s tem ciljem izvedli {tudijo in raziskavo sinergijskih u~inkov uporabe zdrobljene gume iz odpadnih gum in fino mletega steklenega prahu iz odpadnega mestnega stekla v proizvodnji ne'gane opeke z uporabo tehnike enoosnega stiskanja. Preizkuse so izvajali z me{anjem od 0 % do 25 % gumijastih agregatov, kamnitega in steklenega prahu ter od 0 % do 25 % dimni{kega pepela. Dele'dimni{kega pepela in kamnitega prahu sta bila fiksna na 60 % oz. 25 %. Elementarno sestavo vhodnih surovin in njihovo morfologijo so {tudirali z uporabo energijske disperzijske spektroskopije (EDS) in vrsti~nega elektronskega mikroskopa (SEM). V~lanku avtorji predstavljajo oceno in rezultate fizikalno-mehanskih lastnosti, kot so: suha gostota, tla~na in cepilno-natezna trdnost, modul poru{itve in {tudijo obstojnosti -absorpcija vode, za~etna hitrost absorpcije, koeficienti kapilarne absorpcije vode, kristalizacije in direktnih meritev na osnovi ultra pulznih hitrosti (UPV). V primerjavi s predhodno objavljenimi raziskavami glede uporabe gumijastih agregatov, rezultati te {tudije ka'ejo, da njihova uporaba v sinergiji s steklenim prahom izbolj{uje tla~no trdnost, cepilno-natezno trdnost, ter modul poru{itve za 2 %, 11 % oz. 16 % pri uporabi obeh odpadnih materialov v dodatkih po 10 %. Bolj{o korelacijo pri tla~ni trdnosti so dokazali z UPV-meritvami. Novo razviti, kon~ni izdelki so la'ji in njihova gostota je zmanj{ana za 11 % pri optimalnem dodatku obeh surovin, kar pomeni novo proizvodnjo lahkih opek. Absorpcija vode pri nasi~enju razvitih me{anic je znotraj meja predpisanih z indijskimi standardi. Razviti materiali izpolnjujejo pogoje navedene v indijskih standardih za njihovo uporabo kot zidarske enote.
doi:10.17222/mit.2019.142 fatcat:6emxvt2mgbbo7l3vdky4kgfjku