Koncentrácia NO x v okolí elektrární Vojany EVO 1 a EVO 2

Pavel Slančo, Jozef Hančuľák, Milan Bobro, Ján Brehuv
2006 Acta Montanistica Slovaca Ročník   unpublished
Concentration of NO X in the vicinity of the power plants Vojany EVO 1 and EVO 2 The paper presents a calculation of the maximal concentration of nitrogen oxides in the vicinity of point sources (main chimneys) of power plants Vojany EVO1 and EVO2. The wind velocity u 10,M (7), at which the concentration on a given place in the surrounding of the pollution source attains a maximal value, is calculated. The relation (8) for a calculation of the place with the maximal concentration for a given
more » ... tion for a given class of air stability (Table 1 and 2) and for a given wind velocity is derived. According to equation (3) and Table 3, a thermal capacity of EVO1 and EVO2 is calculated, considering a flat country in the vicinity of the sources (x 3 = 0 in relation (1)). Subsequently, it is also considered that the wind direction has the direction joining the source and the place of concentration calculation (x 2 = 0). The calculations of concentration are performed for the 5 th class of air stability. As to this class, favourable conditions for the pollutants dispersion are there. Thus, the maximum concentration is in a relatively small distance from the source with a sharp concentration maximum. As to other classes of the air stability (Table 1 and 2), the maximum concentration is located in larger distances from the source, i.e. about 10 km, as it is considered in Table 4 and 5. The theoretical calculation of NO X concentration in the vicinity of the sources, EVO1 and EVO2, shows (Table 4 and 5) that it does not exceed the allowable limit of 150 µg.m-3. Úvod Hlavnými zdrojmi lokálneho znečistenia ovzdušia sú emisie z miestnej energetiky, priemyslu, stavebníctva, domáceho vykurovania, likvidácie odpadov a automobilovej dopravy. Typické sú plynné škodliviny CO, SO 2 , NO, NO 2 , uhľovodíky a tuhé častice. Hlavným kritériom pri posudzovaní miestnej úrovne znečistenia je porovnanie nameraných koncentrácií s hygienickými limitmi-limitnými hodnotami koncentrácií. Schopnosť znečisťujúcich látok rozptyľovať sa kolmo na smer priemerného vetra sa veľmi mení. Niekedy sú znečisťujúce látky unášané na veľké vzdialenosti len s obmedzeným rozptylom, inokedy sa šíria rýchlo od zdroja do strán a vo vertikálnom smere. Prvý prípad zodpovedá slabej, druhý relatívne silnej intenzite difúzie. Empirické aj teoretické štúdie ukazujú, že intenzita turbulentnej difúzie v atmosfére závisí najviac od rýchlosti vetra a teplotnej stabilite ovzdušia. Meteorologické procesy teda v rozhodujúcej miere ovplyvňujú prenos a rozptyl emisií všetkého druhu v atmosfére. Základným parametrom atmosférických prímesí je vietor, jeho smer a rýchlosť. Druhým rozhodujúcim meteorologickým parametrom je vertikálne teplotné zvrstvenie (vertikálny teplotný gradient), charakterizované rozdielmi teplôt medzi zemským povrchom a vyššími hladinami ovzdušia. Dôležitým ukazovateľom veľkosti znečistenia sú parametre zdroja znečistenia-bodového, lineárneho alebo plošného. Predkladaný príspevok poskytuje výpočet odhadu maximálneho možného znečistenia ovzdušia plynnými látkami v okolí dvoch hlavných komínov (bodových zdrojov) elektrárne Vojany.
fatcat:z2kq2a23endkdlf6rzy3gncr4m